Văn hóaVăn hóa cổ truyền

LỄ HỘI LÀNG XUÂN PHẢ

Cập nhật: 15/12/2011

TÔN VINH DANH NHÂN PHƯƠNG THỨC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Cập nhật: 15/07/2011

Sáng tạo, nhân bản, nghị lực là ba thuộc tính cơ bản của cấu trúc nhân cách văn hóa. Và, danh nhân là một nhân cách văn hóa đặc biệt, mà đặc trưng biểu hiện rõ nhất là hoạt động sáng tạo của họ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng, có khả năng phát triển xuyên thời gian và không ngừng mở rộng không gian tồn tại.