ĐI TÌM Ý THỨC TỘC NGƯỜI CAO LAN QUA SỊNH CA

Cho đến nay, những tiêu chí cơ bản, phổ biến để xác định một tộc người là ngôn ngữ, văn hóa, ý thức tộc người. Hướng tiếp cận dùng ý thức tự giác dân tộc để xác định thành phần dân tộc thường là chủ quan, là một chỉ báo quan trọng trong việc xác định ...

XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN ĐỒNG NAI HIỆN NAY

Bồi dưỡng lối sống văn hóa là vun đắp các nhân tố văn hóa trong tổng thể phương thức hoạt động của con người. Đây là vấn đề cốt lõi và xuyên suốt trong chiến lược phát triển con người của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng ta đã khẳng định: “Gắn ...

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DU LỊCH TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã và đang tập trung các nguồn lực để tăng cường phát triển du lịch, đưa ngành đó trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong quá trình phát triển, du lịch tác động đến xã hội tỉnh theo hai hướng tích cực và tiêu cực. ...

TẬP QUÁN VÀ NGHI LỄ CƯỚI CỦA NGƯỜI VIỆT VÙNG ĐÔ THỊ HÓA

Trong đời sống tinh thần của người Việt, lễ cưới là nghi lễ quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống và là hình thức công khai hóa sự chung sống chính thức của đôi nam nữ. Ngày xưa, cheo làng và cỗ mời làng được xem là cơ sở pháp lý của lễ cưới. ...