KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Hiện nay, cùng với xu thế phát triển, di sản văn hóa (DSVH) nói chung, DSVH Phật giáo nói riêng được nhìn nhận như một tài sản, nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đương đại; có thể được khai thác phục vụ cho phát triển du lịch và gắn với ...

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI VIỆC CHỐNG XUỐNG CẤP ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY

Gia đình là môi trường quan trọng cho sự hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Mặc dù chưa phải là thiết chế duy nhất có vai trò, trách nhiệm trong giáo dục con người, nhưng gia đình vẫn luôn ảnh hưởng lâu dài và toàn diện đối với sự ...