Văn hóaVăn hóa đương đại

LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Cập nhật: 15/07/2011

Làng nghề truyền thống là một phần không thể thiếu và phản ánh đầy đủ thuộc tính tự cung, tự cấp và khép kín cố hữu của làng xã nông nghiệp. Mặt khác, làng nghề lại biểu hiện tính năng động, sáng tạo của người nông dân trong quá trình thích ứng với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhất định, đồng thời thể hiện rất rõ yếu tố mở của xã hội tiểu nông.