Văn hóaVăn hóa đương đại

LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Cập nhật: 15/07/2011

Làng nghề truyền thống là một phần không thể thiếu và phản ánh đầy đủ thuộc tính tự cung, tự cấp và khép kín cố hữu của làng xã nông nghiệp. Mặt khác, làng nghề lại biểu hiện tính năng động, sáng tạo của người nông dân trong quá trình thích ứng với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhất định, đồng thời thể hiện rất rõ yếu tố mở của xã hội tiểu nông.

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐI MỚI CHO NÔNG DÂN

Cập nhật: 15/06/2011

Du lịch cộng đồng được hiểu như là một loại hình du lịch mà mọi hoạt động của nó gắn liền với dân cư nhằm mục đích tạo điều kiện cho mọi thành viên trong cộng đồng, cụm dân cư được tham gia, kiểm soát, quản lý..., và phần lớn lợi nhuận từ các hoạt động du lịch được giữ lại cho cộng đồng nhằm phát triển đời sống vật chất và tinh thần...