Diễn đàn VHNTVấn đề sự kiện

XÂY DỰNG NHÂN CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII

Cập nhật: 17/10/2016

Đội ngũ cán bộ có vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ sự vận hành của xã hội. Đó là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người truyền đạt và tổ chức nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời nắm bắt, phản hồi thông tin từ phía nhân dân để Đảng và Nhà nước có căn cứ hoạch định, điều chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách. Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vì vậy, người cán bộ có nhân cách càng hoàn thiện thì càng tạo nên tư cách chủ thể trong hoạt động thực tiễn một cách độc lập, chủ động và mở rộng các quan hệ xã hội.

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cập nhật: 14/09/2016

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đạo đức cách mạng và giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đạo đức cách mạng được Người coi là cái gốc, điều kiện tiên quyết để cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân“ (1). Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà còn là vấn đề có tính nguyên tắc trong chỉ đạo nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Cập nhật: 25/08/2016

Bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên. Là rường cột của nước nhà, tương lai của dân tộc, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định, phát triển vững bền của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng với quốc tế, chịu sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó có giáo dục đạo đức cho thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong giáo dục đạo đức cho thanh niên sẽ góp phần hình thành lớp thanh niên vừa có đức vừa có tài cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 24/08/2016

Nguồn nhân lực quản lý văn hóa (QLVH) đã có sự phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, góp phần vào những thành tựu văn hóa chung của đất nước. Hoạt động đào tạo đã tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất tốt đóng góp cho hoạt động QLVH nói chung. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập văn hóa toàn cầu, công tác đào tạo vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đánh giá thực tế và đưa ra những biện pháp khoa học, hiệu quả nhằm thay đổi hoạt động đào tạo nguồn nhân lực QLVH ở Việt Nam là việc làm cần thiết, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo đúng Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI đề ra.

BÁO CHÍ VỚI VIỆC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Cập nhật: 18/07/2016

Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào báo chí cũng giữ vai trò hết sức quan trọng. Báo chí không chỉ là nơi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân, nêu gương người tốt, việc tốt, tham gia phản biện xã hội... mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

NGUỒN LỰC VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Cập nhật: 22/06/2016

Trong những nghiên cứu về nhân loại, C. Mác và Ph. Ăng ghen đã phát hiện văn hóa là lực lượng bản chất người của con người, là trình độ phát triển của con người và xã hội, được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống, hành động của con người, cũng như trong giá trị vật chất, tinh thần mà do con người sáng tạo ra. Văn hóa là tất cả mọi sản phẩm nhân hóa tự nhiên của lòai người trong lịch sử. Ban đầu (và cả về sau này nữa) văn hóa được hình thành và phát triển trong các mối quan hệ tương tác, ứng xử giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con người, giữa con người với xã hội.

TƯ TƯỞNG KHOAN DUNG TRONG DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH

Cập nhật: 13/05/2016

Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất, biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Trong cuộc đời cầm bút, Người đã từng viết nhiều văn kiện quan trọng gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc, có sức lay động trái tim của nhân dân trong và ngoài nước. Di chúc là tác phẩm kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì tổ quốc, vì nhân loại. Đó là những lời căn dặn, tình cảm thiết tha, niềm tin sâu sắc của Người gửi lại cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau. Trong đó, tư tưởng khoan dung là một trong những nội dung nổi bật, có vai trò quan trọng trong việc định hướng giá trị nhân cách con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bài viết bước đầu phân tích một số biểu hiện của tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh như một gợi mở nhằm phát huy hơn nữa giá trị nhân đạo trong cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống, đạo đức chung mang tính nhân loại.

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA CÔNG ÍCH VÀ QUYỀN LỢI VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN

Cập nhật: 27/01/2016

Phát triển sự nghiệp văn hóa công ích, bảo vệ và thực hiện lợi ích văn hóa cơ bản của nhân dân là sự thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, phải căn cứ vào thực tiễn phát triển đất nước và đặc điểm của hình thái ý thức xã hội trong sự tương thích với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đòi hỏi cấp thiết nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

TỎA SÁNG NHÂN CÁCH BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG THỜI KỲ MỚI

Cập nhật: 07/01/2016

Bộ đội cụ Hồ, tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân đã dành cho quân đội ta, là hình tượng cao đẹp, tập trung những phẩm chất tốt đẹp nhất của cán bộ chiến sĩ quân đội, một giá trị văn hóa - đạo đức của con người Việt Nam. “Bộ đội cụ Hồ là sự biểu hiện ở tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam, của sự hòa quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và lịch sử, trở thành giá trị tiêu biểu cho con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và là một biểu trưng độc đáo của văn hóa quân đội cách mạng" (1). Bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, làm cho nhân cách bộ đội cụ Hồ không ngừng tỏa sáng trong thời kỳ mới chính là góp phần khơi dậy, phát huy nguồn lực Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG VĂN HÓA

Cập nhật: 11/01/2016

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là một trong những di sản quý báu mà Người để lại cho Đảng và nhân dân. Tư tưởng dân chủ của Người là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn ba thành tố cơ bản: tư tưởng dân chủ truyền thống Việt Nam, giá trị tốt đẹp của các trào lưu dân chủ tiến bộ phương Đông và phương Tây, tư tưởng và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng xây dựng chính quyền dân chủ mới ở nước ta. Quan niệm dân chủ của Người rất rộng và toàn diện, đồng thời mang tính độc đáo, sáng tạo.

ỨNG XỬ VỚI BIỂN CỦA NGƯỜI VIỆT QUA TRUYỀN THUYẾT, TÍN NGƯỠNG

Cập nhật: 17/12/2015

Biển hữu hình trong tâm thức người Việt qua các truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian. Gạt đi yếu tố hư ảo, những tình tiết, những câu chuyện liên quan tới biển đã phản ánh nhận thức và ứng xử của dân tộc ta khi đối diện, sinh tồn cùng biển. Từ truyền thuyết đến thực tại có sự liên thông, được minh định về mặt địa lý và các sự kiện chính sử được ghi chép qua sử sách. Sự kế thừa các di sản biển của người Việt thể hiện qua kỹ năng đi biển và đóng thuyền, buôn bán giao thương trên biển, khai thác sản vật biển, phong tục, tín ngưỡng thờ thần biển...