Diễn đàn VHNTVấn đề sự kiện

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA CÔNG ÍCH VÀ QUYỀN LỢI VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN

Cập nhật: 27/01/2016

Phát triển sự nghiệp văn hóa công ích, bảo vệ và thực hiện lợi ích văn hóa cơ bản của nhân dân là sự thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, phải căn cứ vào thực tiễn phát triển đất nước và đặc điểm của hình thái ý thức xã hội trong sự tương thích với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đòi hỏi cấp thiết nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

TỎA SÁNG NHÂN CÁCH BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG THỜI KỲ MỚI

Cập nhật: 07/01/2016

Bộ đội cụ Hồ, tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân đã dành cho quân đội ta, là hình tượng cao đẹp, tập trung những phẩm chất tốt đẹp nhất của cán bộ chiến sĩ quân đội, một giá trị văn hóa - đạo đức của con người Việt Nam. “Bộ đội cụ Hồ là sự biểu hiện ở tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam, của sự hòa quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và lịch sử, trở thành giá trị tiêu biểu cho con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và là một biểu trưng độc đáo của văn hóa quân đội cách mạng" (1). Bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, làm cho nhân cách bộ đội cụ Hồ không ngừng tỏa sáng trong thời kỳ mới chính là góp phần khơi dậy, phát huy nguồn lực Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG VĂN HÓA

Cập nhật: 11/01/2016

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là một trong những di sản quý báu mà Người để lại cho Đảng và nhân dân. Tư tưởng dân chủ của Người là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn ba thành tố cơ bản: tư tưởng dân chủ truyền thống Việt Nam, giá trị tốt đẹp của các trào lưu dân chủ tiến bộ phương Đông và phương Tây, tư tưởng và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng xây dựng chính quyền dân chủ mới ở nước ta. Quan niệm dân chủ của Người rất rộng và toàn diện, đồng thời mang tính độc đáo, sáng tạo.

ỨNG XỬ VỚI BIỂN CỦA NGƯỜI VIỆT QUA TRUYỀN THUYẾT, TÍN NGƯỠNG

Cập nhật: 17/12/2015

Biển hữu hình trong tâm thức người Việt qua các truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian. Gạt đi yếu tố hư ảo, những tình tiết, những câu chuyện liên quan tới biển đã phản ánh nhận thức và ứng xử của dân tộc ta khi đối diện, sinh tồn cùng biển. Từ truyền thuyết đến thực tại có sự liên thông, được minh định về mặt địa lý và các sự kiện chính sử được ghi chép qua sử sách. Sự kế thừa các di sản biển của người Việt thể hiện qua kỹ năng đi biển và đóng thuyền, buôn bán giao thương trên biển, khai thác sản vật biển, phong tục, tín ngưỡng thờ thần biển...