Diễn đàn VHNTVấn đề sự kiện

GẮN KẾT, ĐỒNG THUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Cập nhật: 09/06/2011

Trong triết học duy vật biện chứng, vật chất là cái có trước và quyết định ý thức; Mác thì cho rằng, mỗi một hình thái kinh tế xã hội đều đi liền với một phương thức sản xuất, một kiểu văn hóa nhất định. Khi đánh giá diện mạo kinh tế của một quốc gia, phải chăng sẽ nhận diện được những vấn đề có liên quan về chính trị và văn hóa trong thời điểm đó.

DÂN CHỦ, MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA

Cập nhật: 15/11/2011

VĂN HÓA QUÂN SỰ VIỆT NAM VỚI MỤC ĐÍCH CHÂN, THIỆN, MỸ

Cập nhật: 15/12/2011

Lâu nay, người ta vẫn cho rằng văn hóa đồng nghĩa với chân, thiện, mỹ. Thật ra, không phải hoàn toàn như thế, mà chân, thiện, mỹ chỉ là mục đích của văn hóa để mọi người vươn tới. Theo quan niệm cổ truyền của người phương Đông, văn hóa vốn có nghĩa là làm cho con người trở thành (hóa) đẹp (văn), trở thành có giá trị về mặt tinh thần, từ đạo đức đến thẩm mỹ. Hướng về chân, thiện, mỹ chính là nhằm vào mục đích ấy.

TƯ DUY VỀ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Cập nhật: 15/02/2012

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển mới trong tư duy lý luận về văn hóa,về xây dựng và phát triển nền văn hóa; quan niệm về phát triển, về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế.