Diễn đàn VHNTVấn đề sự kiện

VỀ PHÂN LOẠI LỄ HỘI HIỆN NAY

Cập nhật: 15/10/2009

Lễ hội ở nước ta đã được đề cập tới từ nhiều thế kỷ trước, nhưng chỉ trở thành một đối tượng, một lĩnh vực nghiên cứu sâu vào những năm 80 của TK XX, và mới tập trung vào lễ hội dân gian truyền thống, chưa có nhiều công trình nghiên cứu sâu lễ hội mới, lễ hội du nhập từ nước ngoài vào.

VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG ĐÔ THỊ VÙNG BẮC BỘ

Cập nhật: 04/06/2011

Bên cạnh trung tâm là Hà Nội - đô thị đặc biệt, vùng Bắc Bộ còn có những đô thị thuộc loại lớn của cả nước (đô thị loại 1) và một mật độ đậm đặc các đô thị loại 2, loại 3... Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đã làm thay đổi diện mạo của cả vùng, đặc biệt là ở các đô thị.

GẮN KẾT, ĐỒNG THUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Cập nhật: 09/06/2011

Trong triết học duy vật biện chứng, vật chất là cái có trước và quyết định ý thức; Mác thì cho rằng, mỗi một hình thái kinh tế xã hội đều đi liền với một phương thức sản xuất, một kiểu văn hóa nhất định. Khi đánh giá diện mạo kinh tế của một quốc gia, phải chăng sẽ nhận diện được những vấn đề có liên quan về chính trị và văn hóa trong thời điểm đó.