Diễn đàn VHNTÝ kiến trao đổi

ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ BÁO CHÍ

Cập nhật: 15/06/2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người luôn luôn cho rằng vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng và đối với công cuộc xây dựng Đảng: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" (1), “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” (2).