Thông tin VHNTTư liệu trong nước

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Cập nhật: 17/01/2018

Một trong những biểu hiện thành công của công cuộc cải cách giáo dục trên thế giới hiện nay là sự phát triển toàn diện của đội ngũ cán bộ viên chức vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm trong hoạt động nghề nghiệp. Một trong những kỹ năng đó là xây dựng tình huống nhằm tạo động lực, hứng thú, khơi dậy khả năng nhận thức, sáng tạo ở người học. Trước mục tiêu đó, các trường đại học đã và đang chú trọng lồng ghép phương pháp xây dựng bài tập tình huống vào giảng dạy nhằm hình thành, phát triển hiệu quả các kỹ năng mềm cho sinh viên.

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở THANH HÓA

Cập nhật: 16/01/2018

Thanh Hóa là một trong những tỉnh của cả nước có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1535 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 134 di tích được xếp hạng quốc gia, 412 di tích xếp hạng cấp tỉnh với nhiều di tích nổi tiếng như Núi Đọ, Đông Sơn, khu di tích Lam Kinh, Bà Triệu, Lê Hoàn, Ba Đình, Hàm Rồng, đền thờ danh tướng Lê Uy, Chu Văn Lương, đặc biệt là khu di tích văn hóa làng cổ Đông Sơn… Do đó, việc phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) xã phường, thị trấn để nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào việc bảo tồn, giữ gìn phát huy văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 16/01/2018

Văn hóa chính trị (VHCT) của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn (KHXHNV) trong các nhà trường quân đội là những giá trị chân, thiện, mỹ, phản ánh bản chất giai cấp công nhân và bản sắc văn hóa dân tộc được biểu hiện trên phương diện sự hiểu biết về nhận thức, tình cảm, niềm tin, thái độ chính trị tồn tại trong phẩm chất, tri thức và các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của người giảng viên.

THƯ VIỆN VÀ SINH VIÊN THỜI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật: 04/01/2018

Chưa bao giờ ngành công nghệ thông tin lại có bước đột phá, thăng hoa như TK XXI. Nó tác động đến tận ngóc ngách các lĩnh vực, trở thành công cụ thúc đẩy phát triển qua lại giữa những đối tượng, ngành nghề trong xã hội. Hiện nay, việc đọc sách của sinh viên cũng vậy, không còn bị bó hẹp trong những thư viện truyền thống, việc xuất hiện nhiều loại hình, công cụ thông minh giúp họ có thể tìm kiếm thông tin một cách đơn giản. Liệu thư viện truyền thống có còn là nơi tra cứu tài liệu và hành trình tiếp cận tri thức của sinh viên hay không khi thư viện điện tử ngày càng chiếm ưu thế.

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG XÂY DỰNG QUYẾT TÂM CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 02/01/2018

Công tác tư tưởng trong quân đội là một bộ phận cơ bản cấu thành công tác tư tưởng của Đảng, lĩnh vực trọng yếu để xây dựng sức mạnh chính trị, tinh thần của quân đội. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cứu nước, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng trong xây dựng, bồi đắp quyết tâm chiến thắng. Dù thời gian đã lùi xa, song những kinh nghiệm về việc phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong xây dựng quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, cần được chắt lọc, vận dụng trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC MỚI

Cập nhật: 02/01/2018

Trong xã hội nguyên thủy, văn hóa và tôn giáo vốn là một thể thống nhất. Mọi hoạt động văn hóa thời nguyên thủy cũng chính là hoạt động tôn giáo. Chỉ sau này, khi xã hội phát triển, loài người mới tạo dựng nên nhiều lĩnh vực văn hóa tương đối độc lập không còn bị chi phối bởi tôn giáo nữa. Tuy nhiên, sự phát triển của văn hóa và tôn giáo luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Tôn giáo có trong văn hóa và văn hóa cũng không thể tồn tại bên ngoài tôn giáo. Tôn giáo không chỉ dựa vào kết cấu kinh tế mà còn phụ thuộc vào truyền thống văn hóa của các dân tộc. Một mặt tôn giáo phản ánh đời sống hiện thực, mặt khác cũng biểu hiện văn hóa của nhân loại. Tôn giáo tồn tại hàng nghìn năm nay, đã đóng góp cho xã hội loài người về nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa và đạo đức. Những thang bậc, chuẩn mực đạo đức mà tôn giáo xây dựng đã từng vận dụng vào đời sống xã hội có giá trị thực tiễn cao trong việc giáo dục phẩm hạnh con người.

XÂY DỰNG Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CƠ SỞ QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 02/01/2018

Hạ sĩ quan, binh sĩ là lực lượng chiếm số đông trong quân đội, có sức khỏe, xung kích, sáng tạo, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đa số họ được biên chế ở các đơn vị cơ sở, vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm của môi trường văn hóa đơn vị cơ sở. Xây dựng môi trường văn hóa đơn vị cơ sở là một giải pháp quan trọng, không thể thiếu, góp phần phát triển ý thức bảo vệ tổ quốc của hạ sĩ quan, binh sĩ.

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY

Cập nhật: 29/12/2017

Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp (CĐCN) với tư cách là nguồn bổ sung quan trọng cho lực lượng lao động xã hội, được đào tạo ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, gồm các ngành, nghề chủ yếu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, thương mại dịch vụ… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Do đó, nội dung đào tạo không chỉ về kiến thức, kỹ năng mà còn là văn hóa nghề.

GIÁO DỤC THANH NIÊN THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Cập nhật: 28/12/2017

Đảng ta coi công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên là một nội dung rất quan trọng. Quan điểm này luôn được thể hiện rõ ràng trong các nghị quyết, văn kiện cũng như trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên trên thực tiễn của Đảng và thể hiện tính khoa học, mang tầm chiến lược sâu sắc. Thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước cho thấy, công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên đem lại những thành tựu quan trọng, nổi bật.

VAI TRÒ TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 28/12/2017

Tư duy sáng tạo (TDST) biểu hiện trình độ của con người trong quá trình nhận thức nhằm tìm ra bản chất, quy luật, nội dung, hình thức, phương thức hành động mới trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm đã có, phù hợp với hiện thực khách quan và yêu cầu giải quyết những nhiệm vụ đặt ra. Nói cách khác, TDST nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và để tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể cộng đồng làm việc chung về một vấn đề hay lĩnh vực. TDST có khả năng phản ánh đúng đắn sự vận động, phát triển của hiện thực khách quan, tạo ra tri thức mới về tự nhiên, xã hội và bản thân con người. Do đó, TDST sẽ là công cụ nhận thức khoa học và chỉ đạo, cải tạo hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất.

VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Cập nhật: 27/12/2017

Ở nước ta vấn đề dân tộc luôn gắn liền với vấn đề biên giới, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG). Giải quyết vấn đề dân tộc trong bảo vệ BGQG là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng trong điều kiện của một quốc gia đa dân tộc nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên khu vực biên giới; phát huy sức mạnh toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ BGQG. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng nước ta, gây mất ổn định trên khu vực biên giới thì việc giải quyết vấn đề dân tộc trong bảo vệ BGQG càng trở nên rất quan trọng.

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO VÀ ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA NGƯỜI MÔNG Ở LÀO CAI VÀ ĐIỆN BIÊN

Cập nhật: 20/11/2017

Theo báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân tộc Mông có 1.068.189 người (chiếm 1,24% dân số cả nước), nằm trong nhóm 5 dân tộc ít người có dân số đông nhất Việt Nam. Đồng bào Mông cư trú tại hầu hết các tỉnh, thành phố; trong đó, địa bàn phân bố đông nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, giáp biên giới Việt - Trung và Việt - Lào (chiếm trên 95% tổng dân số dân tộc Mông ở Việt Nam). Kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc thực hiện năm 2015 cho biết tỷ lệ dân số theo tôn giáo của dân tộc Mông chiếm tới 19,7% dân số dân tộc này, ước khoảng 200 nghìn người. Có 2 tôn giáo ảnh hưởng lớn đến dân tộc Mông là Công giáo (chiếm 1,4% dân số) và Tin lành (chiếm 18,3% dân số). Người Mông theo đạo Công giáo và Tin lành phân bố ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc không đồng đều. Trong đó, hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên là những địa phương có đông người Mông theo đạo Tin lành nhất.