Thông tin VHNTTư liệu trong nước

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG Ở QUẬN 1, TP.HCM

Cập nhật: 15/05/2018

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường ở quận 1, TP.HCM hiện nay thực chất chính là phát huy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ công chức nhà nước; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân các tổ, khu phố để phản ánh kiến nghị với cấp có thẩm quyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trên địa bàn quận 1.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHÍNH ỦY, CHÍNH TRỊ VIÊN QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 14/05/2018

Đội ngũ chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) đóng vai trò là người chủ trì về chính trị, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công tác Đảng, chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Đây là đội ngũ cán bộ giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng quân đội về chính trị, yếu tố hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, quân đội đang được xác định là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm xây dựng đội ngũ CU, CTV vững mạnh toàn diện; hiện thực hóa quan điểm Đại hội XII của Đảng về lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các cương vị lãnh đạo, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị là cơ sở là yêu cầu tất yếu, cấp bách.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Cập nhật: 11/05/2018

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên, sinh viên cũng là lực lượng xã hội quan trọng, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Là một bộ phận tinh túy, quan trọng trong thanh niên Việt Nam, sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, lực lượng tiên phong trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lớp người đang trong quá trình khẳng định tài năng, hoàn thiện nhân cách, lối sống của mình. Vì vậy, xây dựng lối sống, bản lĩnh chính trị cho sinh viên có tầm quan trọng vô cùng to lớn.

PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

Cập nhật: 10/05/2018

Hồ Chí Minh đã từng nói: Thi đua là yêu nước và những người thi đua là những người yêu nước nhất, tư tưởng đó thật thấm thía và càng sáng tỏ trong mọi giai đoạn, thời kỳ, có đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước thì mới phát huy được tính năng động, sáng tạo của mỗi người, đối với hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc lại càng phải phát huy cao độ các phong trào thi đua yêu nước. Do vậy, phát huy vai trò của những phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội hướng tới phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đấu tranh loại bỏ những yếu tố lai căng, phản văn hóa.

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC VIÊN SĨ QUAN

Cập nhật: 10/05/2018

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống (GTĐĐTT) trong phát triển nhân cách học viên các trường sĩ quan là quá trình các chủ thể giáo dục ở các trường sĩ quan sử dụng tổng hợp các tác động sư phạm, cách thức, biện pháp để phát hiện, khơi dậy, làm lan tỏa GTĐĐTT. Đồng thời, huy động và thúc đẩy tính tích cực, chủ động của học viên trong tiếp nhận và chuyển hóa GTĐĐTT trong phát triển nhân cách, nhằm hướng tới mô hình nhân cách người sĩ quan quân đội đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường sĩ quan.

PHÁT TRIỂN HÀNH VI VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Cập nhật: 27/04/2018

Phát triển hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo nói chung, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng, có vai trò quan trọng đối với việc hình thành nên nhân cách ban đầu cho trẻ; giúp trẻ có những hành vi phù hợp với những yêu cầu, chuẩn mực của nền văn hóa xã hội; giúp trẻ có thể tham gia tốt vào cuộc sống và học tập tốt ở trường phổ thông. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Trẻ mẫu giáo học thông qua chơi và chơi để mà học. Vì vậy, việc phát triển hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi là cần thiết và phù hợp với sự phát triển của trẻ.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CHO SINH VIÊN

Cập nhật: 27/04/2018

Đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai nhiệm vụ quan trọng nhất ở các trường đại học và cao đẳng. Đây là hai hoạt động có mỗi quan hệ hữu cơ, trong đó việc giảng viên, sinh viên tích cực tham gia NCKH là một trong những biện pháp thiết yếu để nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên luôn xác định NCKH là nhân tố quan trọng cần gắn kết để nâng cao chất lượng đào tạo; NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ luôn gắn với sứ mạng và sự phát triển chung của trường. Vì thế, trong những năm qua, trường đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hoạt động này. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới và phát triển, cùng với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, hoạt động NCKH của sinh viên nhà trường cần được quan tâm đầu tư hơn nữa.

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÙNG CHIẾN LƯỢC TÂY BẮC

Cập nhật: 17/04/2018

Tây Bắc là địa bàn chiến lược, trọng yếu với nhiều vấn đề về an ninh quốc phòng có yếu tố dân tộc, tôn giáo. Nổi lên trong thời gian gần đây là các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như bạo loạn, khủng bố, có tổ chức, có vũ trang. Để giải quyết các vấn đề trên, lực lượng cảnh sát cơ động ở vùng chiến lược Tây Bắc nhiều lần ra quân, sử dụng biện pháp vũ trang trấn áp có hiệu quả hoạt động chống phá của các loại đối tượng. Khi bị trấn áp, các đối tượng tội phạm, quần chúng quá khích chống trả quyết liệt, gây không ít thương vong cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động. Mặt khác, các thế lực phản động còn tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động. Vì vậy, nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chiến đấu cho lực lượng cảnh sát cơ động ở vùng chiến lược Tây Bắc là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn, góp phần tích cực nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng này.

ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA SƯ PHẠM QUÂN SỰ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 13/04/2018

Giảng viên trẻ ở các nhà trường quân đội là những sĩ quan mới vào nghề, được đào tạo cơ bản tại các học viện, trường đại học trong và ngoài quân đội (số ít đào tạo ở nước ngoài), được tuyển dụng, biên chế ở các khoa giáo viên của các nhà trường quân đội, trực tiếp làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có tuổi đời không quá 35, tuổi nghề dưới 5 năm. Văn hóa sư phạm quân sự (VHSPQS) của giảng viên trẻ ở các nhà trường quân đội là tổng thể những giá trị văn hóa của chủ thể giảng viên trẻ, đang hình thành, phát triển trong toàn bộ quá trình lao động sư phạm quân sự, biểu hiện giá trị nhân cách của họ trong các mối quan hệ sư phạm ở nhà trường quân đội.

XÂY DỰNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Cập nhật: 13/04/2018

Xây dựng văn hóa chính trị (VHCT) cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng bởi thông qua việc xây dựng VHCT sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên, tạo dựng uy tín, niềm tin cho họ trước những biến đổi sâu sắc của thời cuộc. Đặc biệt, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VAI TRÒ NHÀ GIÁO TRONG XÂY DỰNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 13/04/2018

Trong các trường quân đội, đội ngũ giáo viên là bộ phận quan trọng, họ có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ cách mạng kế cận cho quân đội, cho Đảng. Họ góp phần trực tiếp, quyết định trong việc đào tạo những sĩ quan có sự phát triển toàn diện, nhân cách cao đẹp, trong sáng.

NĂNG LỰC PHẢN BIỆN KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 11/04/2018

Năng lực phản biện của giảng viên nói chung giảng viên khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) nói riêng trong nhà trường quân đội là nội dung quan trọng trong nhân cách của nhà giáo, nhà khoa học trong lĩnh vực quân sự, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động, công tác của họ. Việc nghiên cứu, luận giải thấu đáo nội dung cơ bản và đề xuất biện pháp thiết thực nâng cao năng lực phản biện khoa học rất cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn.

VĂN HÓA QUÂN SỰ TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG NHÂN CÁCH HỌC VIÊN SĨ QUAN QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 11/04/2018

Văn hóa quân sự truyền thống là một bộ phận quan trọng hợp thành nền văn hóa Việt Nam, được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc của nhân dân ta. Có thể khái quát những đặc trưng cơ bản của văn hóa quân sự truyền thống Việt Nam đó là: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tính nhân văn cao cả và nghệ thuật quân sự độc đáo. Những giá trị đặc trưng ấy khi được khơi dậy, phát huy và lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, sẽ chuyển hóa thành sức mạnh vật chất vô cùng mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc tổ quốc.