Thông tin VHNTTư liệu trong nước

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Cập nhật: 29/03/2018

Đọc là một hoạt động văn hóa của con người, là một trong những phương thức giúp con người thư giãn, giải trí, thỏa mãn nhu cầu tinh thần, hoàn thiện bản thân. Đồng thời, đây còn là kỹ năng giúp con người tích lũy, nâng cao tri thức, năng suất lao động, mưu cầu hạnh phúc, xây dựng, phát triển đất nước. Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, phát triển văn hóa đọc chính là chìa khóa trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với các nhà trường, phát triển văn hóa đọc chính là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học tập, nghiên cứu của sinh viên, giúp cho phương pháp dạy, học được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm.

TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 29/03/2018

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 được hình thành dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng phổ biến internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of things - IOT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of systems - IOS). Đứng trước những thời cơ và thách thức đó các trường đại học đã, đang, sẽ làm gì? Bài viết đưa ra nhận định, ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 cùng một số giải pháp cho các trường đại học ở Việt Nam.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TP.HCM THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG

Cập nhật: 28/03/2018

Tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa là một nhu cầu có tính lịch sử, là sản phẩm của nền văn minh nhân loại. Cùng với nhu cầu tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa là quá trình hình thành hệ thống xuất bản, cung ứng, kinh doanh xuất bản phẩm; sự ra đời của hệ thống kinh doanh xuất bản phẩm vừa là một thành tố không thể thiếu trong thiết chế văn hóa cộng đồng, vừa làm phong phú thêm sắc thái văn hóa cộng đồng qua các thời kỳ lịch sử. Với sự phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật, hệ thống kinh doanh xuất bản phẩm không còn bị bó hẹp trong một động thái giản đơn là cung ứng sản phẩm văn hóa mà có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa mới, nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng. Việc phát triển ngành xuất bản ở TP.HCM sẽ góp phần không nhỏ vào việc cải thiện, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tạo ra sự phong phú, đa dạng về diện mạo văn hóa; hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

NHÂN TỐ CHÍNH TRỊ, TINH THẦN TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1968

Cập nhật: 28/02/2018

Cách đây vừa tròn 50 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã nổ ra và đạt được hiệu quả chiến lược trong quá trình chiến đấu giành độc lập, tự do của tổ quốc giai đoạn 1954 - 1975. Thắng lợi to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thành quả tổng hợp nhiều nguồn sức mạnh, trong đó có sức mạnh chính trị, tinh thần của một dân tộc, khẳng định sức mạnh của đường lối lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến; sự hy sinh gian khổ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu của quân và dân ta.

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LỊCH SỬ ĐẢNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Cập nhật: 28/02/2018

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành của khoa học lịch sử. Đây là chuyên ngành mang nội dung khoa học chính trị, có quan hệ mật thiết với các khoa học về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở nước ta, đào tạo giảng viên Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chất lượng đào tạo giảng viên lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

Cập nhật: 13/02/2018

Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc có những yêu cầu mới. Hiện nay, cũng như trong những năm tới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới, tuy nhiên còn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc, khó lường. Do đó, bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để bảo vệ vững chắc tổ quốc đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học công nghệ, ngoại giao…; kết hợp sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế; sức mạnh của con người kết hợp với vũ khí trang bị… trong đó yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Nhiệm vụ trước hết và trên hết của Đảng, Nhà nước và quân đội ta là phải làm cho ý thức bảo vệ tổ quốc được thấm sâu đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sinh viên hiện nay.

BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC

Cập nhật: 12/02/2018

Bản sắc văn hoá (BSVH) của dân tộc có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong đời sống của mỗi con người, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay. Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói: Văn hoá còn thì dân tộc còn, mất văn hoá là mất tất cả. Vì vậy, việc phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay cần phải được đề cao, coi trọng, như là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên để tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà ông cha đã dày công tạo dựng, vun trồng.

PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Cập nhật: 01/02/2018

Hoạt động tình nguyện có sức mạnh to lớn giúp giải quyết nhiều vấn đề và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Tại Việt Nam, sau năm 1986, khi đất nước thực hiện đổi mới thì nhiều tổ chức tình nguyện ra đời và hoạt động tình nguyện cũng như phong trào thanh niên tình nguyện phát triển mạnh mẽ, đa dạng và phong phú về cả đối tượng lẫn hình thức; đã và đang đem lại những lợi ích kinh tế xã hội to lớn được xã hội quan tâm, cổ vũ.