Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL


Ngày 14-12-2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Theo đó bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật sau: Quyết định số 05-VH/QĐ ngày 8-2-1973 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp địa phương; Quyết định số 05/2002/QĐ-BVHTT ngày 8-3-2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ; Hướng dẫn số 2915/2006/HD-BVHTT ngày 28-9-2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành Văn hóa – Thông tin làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2022.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *