Bài học và kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng bộ Quân khu 7


Là đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía Nam của đất nước, có biên giới, biển, đảo, với 41 dân tộc anh em chung sống và trên 7 triệu tín đồ tôn giáo, trong những năm qua, Quân khu 7 đã phát huy tốt hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đây là sự nỗ lực của Đảng bộ Quân khu với nhiều kinh nghiệm hay, phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tế của từng đơn vị trong Quân khu.

1. Chủ trương và quá trình lãnh đạo

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động quán triệt, cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và Nghị quyết số 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết số 02/NQ-ĐU ngày 7-1-2004 về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan chính trị với các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Cấp ủy, cơ quan quân sự các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác vận động quần chúng; phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và các đơn vị của quân khu, Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, nắm vững nghị quyết, hướng dẫn của các cấp, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn thực hiện, sơ kết rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, yếu kém, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận. Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, phương pháp và mô hình mới về công tác dân vận như: tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển chọn nguồn đào tạo và quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị địa phương; tổ chức các đợt cán bộ tăng cường cơ sở theo Chỉ thị 133 của Bộ Quốc phòng… Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, giải quyết tốt chính sách tồn đọng sau chiến tranh; tiến hành có hiệu quả việc huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, công tác an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo, vùng đồng bào dân tộc, biên giới và nhân dân Campuchia. Đảng ủy Quân khu cũng có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nơi thành lập Quân khu); chỉ đạo Sư đoàn BB5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công ty Tây Nam làm điểm ở các khối.

2. Kết quả và kinh nghiệm

Bằng sự nỗ lực, cố gắng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, giai đoạn từ năm 2003 – 2013, Đảng bộ Quân khu 7 đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong lãnh đạo công tác dân vận, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho các giai đoạn tiếp theo.

Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa

Trước sự diễn biến của tình hình, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ chính trị của LLVT; Đảng ủy Quân khu đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức được 20.254 buổi tuyên truyền cho 2.616.563 lượt người. Nội dung tập trung giáo dục cho nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, nội dung của Luật Biển Việt Nam; những kiến thức cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)… gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị nắm nguyện vọng, bức xúc của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở; không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và lực lượng vũ trang. Đảng ủy Quân khu phối hợp các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân với công tác tuyên truyền đặc biệt trên biên giới, thông qua giao ban định kỳ các cấp (xã, huyện, tỉnh), gặp mặt đầu xuân; hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi giao lưu giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc

Đảng ủy Quân khu lãnh đạo lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Cơ quan quân sự tỉnh, huyện trên địa bàn tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh cùng cấp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 387.520 cán bộ, đảng viên, 36.095 chức sắc, nhà tu hành, chức việc trong các tôn giáo, 978 già làng, trưởng ấp người dân tộc, 366.408 sinh viên, học sinh; chủ động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho nhân dân trên biên giới, công nhân, chủ nhà trọ ở các khu công nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động Liên tịch giữa cơ quan quân sự với các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo, củng cố 6.416 tổ chức chính trị – xã hội các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Cơ quan quân sự tỉnh, huyện phối hợp với công an và các ngành chức năng của địa phương giải quyết thành công 42 điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, 28 vụ với 839 lượt người truyền đạo trái phép; mở 12 lớp giáo dục phổ cập cho 208 người là đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần xây dựng cơ sở chính trị của 21 xã đạt vững mạnh, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng ở địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, 10 năm qua đã có 9.015 đảng viên xuất ngũ, trong đó có 6.891 đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công tác ở địa phương; xây dựng, củng cố 1.335 chi bộ và 4 tổ Đảng quân sự xã (phường), thị trấn, giới thiệu 1.790 cán bộ quân sự tham gia cấp ủy địa phương.

Đảng ủy Quân khu thống nhất với cấp ủy, chính quyền các địa phương đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo; chỉ đạo Đảng ủy, cơ quan quân sự tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham gia góp ý về lĩnh vực quốc phòng trong xác lập các dự án, kế hoạch kinh tế, xã hội trên địa bàn. Quân khu và các địa phương đã quy hoạch, xây dựng 10 khu dân cư cho đồng bào dân tộc, các khu dân cư biên giới, vận động đưa nhân dân đến làm ăn, sinh sống, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, ổn định lòng dân và điều chỉnh thế bố trí lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đầu tư xây dựng Ban CHQS xã (phường), thị trấn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở.

Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương

Các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đóng quân trên địa bàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức 1.003 đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, theo phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và thực hiện “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, tích cực tham gia tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt cùng địa phương đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong nhân dân như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”… đồng thời đã huy động 606.251 ngày công, 4.263 lượt phương tiện giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 97.462 lượt người đến nơi an toàn. Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, Quân khu và các đơn vị phối hợp với các địa phương thống nhất nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới ở 201 xã, xây dựng 9 công trình cơ sở hạ tầng đạt chuẩn theo tiêu chí quy định, trị giá 17,075 tỷ đồng; xây tặng 272 nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách trị giá 11,088 tỷ đồng; thực hiện chính sách xã hội, y tế trị giá 9,404 tỷ đồng; Đảng ủy, cơ quan quân sự tỉnh, huyện đã thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trị giá hơn 83 tỷ đồng, đóng góp quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”, xây tặng 1.232 nhà tình nghĩa, 305 “Nhà đồng đội”.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua là những kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ Quân khu 7 tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

______________

Tài liệu tham khảo

1. Đảng ủy Quân khu 7, Nghị quyết số 02/NQ-ĐU về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới, ngày 7-1-2004.

2. Đảng ủy Quân khu 7, Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152-NQ/DDUQSTWW của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới” (2003 – 2013), tháng 11-2013.

Tác giả: Nguyễn Văn Tỉnh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 430, tháng 4-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *