Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội


Đội ngũ cán bộ Đoàn là những thủ lĩnh thanh niên, hạt nhân ưu tú xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở các nhà trường quân đội. Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở các nhà trường quân đội là việc làm cần thiết, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước đã và đang biến động mau lẹ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ này.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong chỉnh thể phong cách của Người, bao gồm những nội dung chủ yếu như: tác phong quần chúng, tác phong tập thể, dân chủ và tác phong khoa học. Phong cách đó luôn tỏa ra một sức mạnh nêu gương to lớn, sức cảm hóa kỳ diệu để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập, noi theo. Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội đây là một bộ phận trong hàng ngũ của đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có đủ tiêu chuẩn, được tổ chức đoàn tín nhiệm bầu giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư Chi đoàn; bí thư, phó bí thư Đoàn cơ sở; hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giữ các chức vụ trưởng ban, trợ lý thanh niên (Phòng Chính trị) ở các nhà trường quân đội. Để phát huy vai trò của đội ngũ này, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ năng lực toàn diện cho họ. Thời gian qua, cùng với việc tiến hành các hoạt động giáo dục nhận thức, trang bị kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp ở các nhà trường quân đội rất chú trọng bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm hình thành, rèn luyện, bồi đắp phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ này, giúp họ hoàn thiện phẩm chất, năng lực, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong điều kiện hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang diễn biến, phức tạp và khó lường, nhất là sự bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư; sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đòi hỏi phải bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội nói riêng nhằm giữ vững lập trường bảo vệ vững chắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ, việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội hiện nay cần tập trung vào những yêu cầu sau đây:

Một là, tăng cường quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn sát với tình hình thực tế và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu yêu cầu đào tạo của các nhà trường quân đội.

Trong quá trình bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ Đoàn phải quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả những quan điểm cơ bản của Đảng, đề ra phương hướng, kế hoạch, nội dung chương trình và các giải pháp phù hợp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Chương trình hành động của các đảng ủy nhà trường trong triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở các nhà trường quân đội phải bám sát tình hình nhiệm vụ của cách mạng, quân đội, của các học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị trong từng thời kỳ; hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, mục tiêu yêu cầu đào tạo của nhà trường, đặc biệt nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đào tạo những sĩ quan cấp phân đội vừa hồng vừa chuyên. Khắc phục tình trạng bồi dưỡng chung chung, giáo điều mang tính hình thức, áp đặt nhận thức, xa rời đời sống hiện thực.

Hai là, bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, kế hoạch trong quá trình bồi dưỡng, trong đó cần tập trung vào những đặc trưng phong cách làm việc phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm của đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội.

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội cần coi trọng bồi dưỡng những đặc trưng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn như: đoàn kết, dân chủ, tôn trọng tập thể; làm việc khoa học, tỉ mỉ, cụ thể; gần gũi, sâu sát, gắn bó với đoàn viên thanh niên; nói đi đôi với làm; chủ động, sáng tạo, quyết đoán… Quá trình bồi dưỡng phải bảo đảm phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng ổn định, vững chắc và phát triển lên một trình độ mới; sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ theo chức trách được phân công, thống nhất tư tưởng và hành động, lời nói với việc làm, lý luận gắn với thực tiễn; luôn kiên định vững vàng trước thử thách khó khăn. Cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn sát với chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm của từng nhóm đối tượng: cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan chính trị; cán bộ Đoàn do cán bộ quản lý đơn vị kiêm nhiệm; cán bộ Đoàn do học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội đảm nhiệm.

Để quá trình bồi dưỡng có hiệu quả thì yêu cầu đặt ra phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng và đánh giá sát thực. Bên cạnh đó, cần đánh giá chất lượng của quá trình bồi dưỡng một cách khách quan, thẳng thắn, cụ thể rõ ràng, tránh “dĩ hòa vi quý”, cào bằng, hình thức.

Ba là, gắn chặt bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh với bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội.

Yêu cầu này xuất phát từ mối quan hệ hữu cơ giữa phẩm chất, năng lực với phong cách làm việc, phương pháp tác phong công tác. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ nhận thức, năng lực thực tiễn là yếu tố nền tảng, yếu tố gốc để hình thành, phát triển phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn. Chỉ có tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, yêu mến công việc thì đội ngũ cán bộ Đoàn mới tích cực học tập, rèn luyện, tìm chọn con đường, biện pháp thực thi chức trách, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Đức tính đoàn kết, khiêm tốn, tinh thần cầu thị, lòng vị tha, tình thương yêu đồng chí, đồng đội là cơ sở để phát triển phương pháp làm việc khoa học dân chủ, sâu sát cụ thể, tỉ mỉ của người cán bộ Đoàn. Trình độ nhận thức và năng lực thực tiễn về công tác đảng, công tác chính trị, công tác đoàn và phong trào thanh niên hình thành, phát triển phong cách làm việc khoa học, bảo đảm sự thống nhất giữa nói đi đôi với làm, thống nhất giữa sự năng động, sáng tạo với tính nguyên tắc.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong quá trình bồi dưỡng, đồng thời phát huy tính tự giác, quyết tâm tự bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường quân đội.

Việc phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn có tác động trực tiếp, quan trọng đến việc hình thành phong cách làm việc của đội ngũ này. Cần chú trọng giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của chủ thể và lực lượng tham gia trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, lực lượng trong quá trình bồi dưỡng. Để phát huy được sức mạnh tổng hợp đó, hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; sự hướng dẫn của cơ quan chính trị; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng có liên quan.

Kết hợp chặt chẽ quá trình bồi dưỡng của các tổ chức, lực lượng với quá trình tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường. Để thực hiện tốt yêu cầu kết hợp đó, mỗi cán bộ Đoàn cần có quyết tâm cao; phát huy tinh thần chủ động, tự giác, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng của bản thân. Chủ thể của quá trình bồi dưỡng cần tạo ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình tự bồi dưỡng của từng cán bộ Đoàn; động viên, khích lệ họ tự bồi dưỡng; đặt ra các yêu cầu cụ thể cho đội ngũ cán bộ Đoàn chịu trách nhiệm về quá trình tự bồi dưỡng, tự phấn đấu rèn luyện phong cách làm việc của mình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm đối với quá trình tự bồi dưỡng, tự rèn luyện phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn ở đơn vị.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa xâychống, kiên quyết đấu tranh khắc phục triệt để những biểu hiện nhận thức và hành vi sai trái về phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Quá trình hình thành, phát triển phong cách làm việc Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ Đoàn luôn diễn ra sự đấu tranh quyết liệt giữa cái cũ với cái mới, giữa cái tiến bộ với cái lạc hậu, bảo thủ, phản động. Vì vậy, trong quá trình bồi dưỡng phải kết hợp chặt chẽ giữa xâychống, khắc phục triệt để những biểu hiện nhận thức và hành vi sai trái về phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Cần khắc phục biểu hiện nhận thức sai trái cho rằng, bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn là do họ phải tự rèn luyện hoặc chỉ là trách nhiệm của tổ chức đoàn dẫn đến không phát huy trách nhiệm của các tổ chức. Phải chống tư tưởng phiến diện, nửa vời, hình thức chủ nghĩa trong bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.

Đấu tranh khắc phục, phê phán với phương pháp, tác phong làm việc không phù hợp với chuẩn mực của một số cán bộ Đoàn như hiện tượng cẩu thả, thiếu tính khoa học, quan liêu, mệnh lệnh, hành chính hóa, xa rời thực tế, tùy tiện, lười học tập, rèn luyện… Để có phong cách làm việc đúng đắn, người cán bộ Đoàn phải tự giác tu dưỡng rèn luyện, cầu tiến bộ, thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, gắn với quá trình hoạt động thực tiễn, thực hiện cương vị, chức trách, nhiệm vụ.

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động hòng xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, trong đó có đội ngũ cán bộ Đoàn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội, tích cực đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của kẻ thù đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, sắc bén, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, có sức thuyết phục cao. Qua đó khẳng định, làm sáng tỏ nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách làm việc của Người nói riêng.

________________

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Quốc phòng, Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hà Nội, 2016.

4. Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 87-CT/QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Hà Nội, 2016.

Tác giả: Hoàng Văn Vượt

Nguồn: Tạp chí VHNT số 431, tháng 5-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *