Bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở trường Sĩ quan lục quân 2

Trường Sĩ quan Lục quân 2 là một trung tâm đào tạo cán bộ sĩ quan chỉ huy cấp phân đội của Quân đội ở phía Nam. Nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo đội ngũ sĩ quan chỉ huy cấp phân đội, cán bộ có trình độ đại học; cán bộ chuyển loại chính trị; sĩ quan cao đẳng quân sự cấp phân đội; cao đẳng trợ lý quận, huyện; sĩ quan dự bị và Đại học cơ sở. Những học viên sĩ quan được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực với ý thức kỷ luật nghiêm, ra trường làm tốt chức vụ ban đầu là trung đội trưởng, có khả năng phát triển đảm nhiệm các chức vụ khác cao hơn. Nhận thức sâu sắc yêu cầu đó, trong thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động bồi dưỡng ý thức kỷ luật của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội, coi đó là một trong những nội dung, biện pháp rất quan trọng giúp học viên có nhận thức, thái độ hành vi và ý thức kỷ luật nghiêm, góp phần hoàn thiện phẩm chất nhân cách của người sĩ quan chỉ huy tham mưu Lục quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào chương trình và mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường, Phòng Đào tạo, các Khoa: Khoa học xã hội nhân văn, Khoa Quân sự chung và các đại đội, tiểu đoàn quản lý học viên đã xác định nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp bồi dưỡng ý thức kỷ luật phù hợp với đặc điểm học viên từng năm, từng khóa. Nội dung bồi dưỡng đã bám sát những vấn đề mới trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị quy định của Quân ủy Trung ương về xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật trong quân đội, quy định của nhà trường, địa phương nơi đóng quân, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội nhằm cụ thể hóa thành những nội dung sát thực, kết hợp tốt hoạt động bồi dưỡng ý thức kỷ luật với giáo dục đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công tác bồi dưỡng ý thức kỷ luật của học viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Trước tác động của tình hình thế giới, khu vực, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội có ý thức tự giác chưa cao, tự do tùy tiện, chấp hành kỷ luật không nghiêm, chất lượng học tập, công tác thấp. Điều này còn xuất phát từ sự phối hợp bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên giữa đơn vị quản lý học viên với cơ quan, khoa giáo viên; giữa cán bộ quản lý học viên với giảng viên chưa thống nhất, chưa thường xuyên… làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên nói riêng và chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân 2, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong việc bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở Trường sĩ quan Lục quân 2.

Để nâng cao nhận thức cho các chủ thể cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu và quán triệt các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của nhà trường và đơn vị thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tập huấn những vấn đề liên quan đến kỷ luật, tăng cường các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong bồi dưỡng ý thức kỷ luật của học viên. Đồng thời, thông qua thực tiễn bồi dưỡng ý thức kỷ luật của học viên, tổ chức tốt việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao nhận thức, phát huy tốt trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng trong việc bồi dưỡng ý thức kỷ luật của học viên.

Xác định đúng nội dung, sử dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp bồi dưỡng ý thức kỷ luật của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội.

Kế thừa và phát huy hiệu quả những hình thức bồi dưỡng ý thức kỷ luật đang tiến hành, cần tiếp tục đổi mới, cải tiến hình thức cho phù hợp với đặc điểm của học viên và từng giai đoạn đào tạo. Căn cứ vào nội dung, chương trình đào tạo, tập trung bồi dưỡng cho học viên những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp công nhân; đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; yêu cầu xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội; quyền hạn và nghĩa vụ của học viên; các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân đội và nhà trường; ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ của người học viên, trong chấp hành kỷ luật và các quy định của nhà trường, đơn vị, quy định của các tổ chức đảng, đoàn, Hội đồng quân nhân; âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, tình hình kinh tế, chính trị của đất nước, tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đối với duy trì và chấp hành kỷ luật; con đường, biện pháp tự bồi dưỡng ý thức kỷ luật…

Kết hợp trang bị kiến thức với định hướng tư tưởng, hành động, nêu gương người tốt việc tốt; cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong huấn luyện, chấp hành kỷ luật giảng đường, thao trường; đồng thời, bản thân giảng viên và cán bộ quản lý phải là tấm gương trong chấp hành quy chế huấn luyện để định hướng, nêu gương cho học viên trong chấp hành kỷ luật. Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ, quy định ở các đơn vị quản lý học viên. Thường xuyên phối hợp với địa phương nơi đóng quân và hậu phương gia đình học viên để nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm nhằm bồi dưỡng, động viên, giáo dục kịp thời, phù hợp với từng hoàn cảnh như: trao đổi qua điện thoại, thư chúc Tết, nhận xét quá trình học tập và rèn luyện trong năm in kèm với giấy nghỉ phép năm…

Thường xuyên chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của học viên.

Kinh nghiệm bồi dưỡng ý thức kỷ luật ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 nhiều năm qua cho thấy, nếu duy trì nghiêm kỷ luật đồng thời quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần của học viên, sẽ làm cho ý thức tự giác, thói quen chấp hành nghiêm kỷ luật nhanh chóng hình thành và phát triển vững chắc; ngược lại, nếu duy trì kỷ luật lỏng lẻo, thiếu quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hoặc tách rời chỉ nhấn mạnh một mặt, đều làm cho chất lượng bồi dưỡng ý thức kỷ luật thấp, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật không cao, vi phạm kỷ luật dễ xảy ra. Để thực hiện tốt biện pháp trên, cần thường xuyên bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn quy định và những điều kiện phục vụ cho nhiệm vụ học tập, công tác, sinh hoạt hằng ngày của học viên. Thực hiện tốt chế độ dân chủ công khai về kinh tế, tài chính và các quyền lợi được hưởng, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học viên. Tổ chức chu đáo phong trào tăng gia sản xuất không ngừng cải thiện nâng cao đời sống, sử dụng hợp lý qũy vốn do bộ đội làm ra, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất của đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, củng cố xây dựng các công trình cũng như mua sắm thêm trang thiết bị mới phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhiệm vụ học tập, công tác và sinh hoạt của học viên. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các đơn vị quản lý học viên cần chú trọng xây dựng, củng cố các mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị, đồng thời tổ chức duy trì đầy đủ, chu đáo có chất lượng các hoạt động văn hóa tinh thần của học viên. Mỗi cán bộ, học viên thực sự là một nhân cách, một chủ thể năng động sáng tạo; mọi người có lối sống, nếp sống văn hóa. Đơn vị luôn luôn có bầu không khí chan hòa, tình cảm, dân chủ, cởi mở, mọi người sống chân thực, có sự quan tâm chăm lo giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật. Tổ chức chu đáo các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vui chơi giải trí lành mạnh phù hợp với lứa tuổi, lôi cuốn đông đảo cán bộ, học viên tham gia, nhất là trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập giải trí của cán bộ, học viên. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được hưởng về sinh hoạt văn hóa tinh thần theo quy định của cấp trên. Quá trình tổ chức bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho học viên, lãnh đạo chỉ huy cần đề cao trách nhiệm, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, không dựa dẫm, trông chờ ỷ lại vào cấp trên; không vin vào những khó khăn của đơn vị mà thiếu tích cực chủ động, thiếu trách nhiệm, ngại khó ngại khổ. Kiên quyết chống các biểu hiện lợi dụng công sức của tập thể để tham ô, lãng phí, bớt xén, vi phạm tiêu chuẩn của học viên.

Tăng cường giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của học viên trong tự bồi dưỡng ý thức kỷ luật.

Học viên phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của kỷ luật. Trên cở sở đó, bản thân mỗi học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội phải xây dựng động cơ học tập đúng đắn, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc tự bồi dưỡng ý thức, hoàn thiện lối sống chấp hành pháp luật, kỷ luật; có yêu cầu cao tới từng nội dung và quy định thời gian hoàn thành từng định mức cụ thể. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quản lý học viên hướng dẫn, giúp học viên xây dựng nội dung, kế hoạch, biện pháp cụ thể tự bồi dưỡng ý thức kỷ luật. Đồng thời, thường xuyên bám sát việc thực hiện kế hoạch của học viên để rút kinh nghiệm kịp thời.

______________

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

2. Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

3. Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Báo cáo kết quả giáo dục đào tạo năm học 2018 – 2019.

Tác giả: Phạm Mạnh Dũng – Đặng Trùng Dương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 426, tháng 12-2019

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *