Cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều


Ngày 21-12-2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 4242/ BHXH-TST gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 (Nghị định số 07) của Chính phủ.

Nghị định số 07 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 gồm những nội dung sau: Năm 2021 tiếp tục thực hiện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng. Giai đoạn 2022-2025, tiêu chí thu nhập được nâng lên 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Để người dân được hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 07 kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo một số nội dung sau:

Thứ nhất, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan. UBND huyện thực hiện triển khai rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 1-1-2022 theo quy định.

Thứ hai, chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là nhóm người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn để họ được hiểu rõ hơn về Nghị định số 07. Theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, thì nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, người dân cần hiểu các chính sách này để chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Thứ ba, bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, nâng mức sống trung bình trên địa bàn.

Những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tạo ra công bằng xã hội và ổn định chính trị – xã hội. Trong đó, sự tăng nhanh về tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước.

HƯƠNG CHI

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *