Chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh


Trong những năm qua, chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp tư nhân mới chú trọng đầu tư đổi mới trang thiết bị, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Trước yêu cầu mới, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thực trạng đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

Đảng bộ Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 20 Đảng bộ trực thuộc, gồm 13 Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và 7 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; có 763 Đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 262 Đảng bộ xã, phường, thị trấn; 4.520 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ  sở, với 96.019 đảng viên  (1). Toàn  tỉnh có 4.052 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động trên hệ thống đăng ký quốc gia (không bao gồm các đơn vị trực thuộc). Trong đó doanh nghiệp tư nhân: 3.672, chiếm 90,62% (công ty cổ phần 1.158, công ty TNHH 2.094, công ty hợp doanh 1, doanh nghiệp tư nhân 419). Có 66 tổ chức đảng và 1.764 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân (2).

Với chủ  trương phát  triển kinh  tế nhiều  thành phần và mở rộng hợp  tác kinh  tế quốc  tế, những năm qua cùng với các loại hình kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể thì kinh tế tư nhân phát triển nhanh trong  toàn  tỉnh; các doanh nghiệp  tư nhân chiếm phần lớn trong các khu công nghiệp, chế xuất. Tuy nhiên, trong những năm qua, phần đa các doanh nghiệp tư nhân mới chú trọng vào đầu tư đổi mới về trang thiết bị, đi sâu vào mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa thực sự coi trọng, quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Ở những tổ chức đảng này có nhiệm vụ lãnh đạo người lao động thực hiện và tuyên truyền, vận động hội đồng quản trị, ban giám đốc (giám đốc), chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo công tác tư tưởng đối với đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ. Song, do chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân nhìn chung còn nhiều mặt hạn chế, nhiều nơi bí thư và cấp ủy viên không phải là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc nên vai trò của tổ chức đảng và đảng viên còn mờ nhạt, nhiều tổ chức đảng còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động của mình. Bên cạnh đó, một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp dẫn đến chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức đảng, cũng như sinh hoạt đảng. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng; đảng viên chưa phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, chưa tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn; còn nhiều lý do, khi làm ở doanh nghiệp tư nhân không muốn công khai nhận mình là đảng viên, hoặc vẫn sinh hoạt ở địa phương mà không muốn chuyển sinh hoạt về tổ chức đảng trong doanh nghiệp, do đó không có điều kiện để phát huy vai trò đảng viên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) của Đảng với phương hướng, nhiệm vụ: Kiện  toàn  tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên chỉ rõ mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong  công  nhân.  Kiên  quyết  đưa  ra  khỏi  Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổng kết việc thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân và việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” (3).

Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở Hà Tĩnh

Để nâng cao chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở Hà Tĩnh, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân

Quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị số 17-CT/Tu, ngày 12-5-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVI về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị quyết số 07-NQ/Tu, ngày 27-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của doanh nghiệp, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển doanh nghiệp tư nhân trong tình hình mới. Tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Các cấp ủy Đảng cần chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức đảng cùng với chính quyền, cơ quan chức năng lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; qua đó phát huy tốt vai trò, nâng cao uy tín của đảng viên trước chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, ban giám đốc và người lao động.

Bồi dưỡng, phát triển đảng viên là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, nơi nào có đảng viên, nhất là cấp ủy viên là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc hoặc trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp thì tổ chức đảng nơi đó hoạt động thuận lợi; vai trò, vị trí và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng được nâng cao, đảng viên có điều kiện phát huy vai trò tiền phong gương mẫu. Ở những nơi có đảng viên là cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp thì chi bộ thường xuyên được những đảng viên này thông báo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để thảo luận trước tập thể, ra nghị quyết về các chủ trương, biện pháp thực hiện. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp, không hạ thấp tiêu chuẩn, chạy theo số lượng đơn thuần. Người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, coi trọng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, cần chú trọng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu cho đội ngũ đảng viên. Mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc vinh dự, tự hào, trách nhiệm của mình, để từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực về mọi mặt, xung phong đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp tư nhân

Các cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân cùng với chính quyền cơ quan chức năng nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch học tập, làm theo gắn với thực tiễn công việc của từng doanh nghiệp tư nhân; trong đánh giá kết quả thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng. Việc phát hiện, nhân rộng và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình cần kịp thời, có sức thuyết phục cao. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu cần rõ nét, cần gương mẫu đi đầu. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để cho các đảng viên rèn luyện, phấn đấu. Phát huy tốt vai trò của những đảng viên là cán bộ đã nghỉ hưu. Trong tình hình hiện nay, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, quần chúng; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, doanh nghiệp; đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức học tập chuyên đề, tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thực hiện tốt tự phê bình, phê bình gắn với kiểm điểm, đánh giá nhiệm vụ đảng viên được phân công

Tự phê bình và phê bình chỉ có hiệu quả cao khi được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đặc biệt là gắn với kiểm điểm, đánh giá nhiệm vụ của đảng viên khi được phân công, khi có sự gương mẫu đầu tàu. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học tập để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Muốn đạt mục đích ấy thì phải thực hiện dân chủ tự phê bình, phê bình từ trên xuống, từ dưới lên ở các cơ quan và ở trước quần chúng” (4). Cho nên, muốn thực hiện tốt tự phê bình, phê bình, thì trước hết phải thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt đảng. Thực tế cho thấy những năm qua, trên địa bàn tỉnh qua khảo sát có hơn một nửa các chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân sinh hoạt chi bộ đều kỳ hằng tháng, còn lại nhiều chi bộ 2 đến 3 tháng mới sinh hoạt một lần. Còn một số chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân có địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh rộng, sinh hoạt thường không đủ đảng viên, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện chặt chẽ. Qua tự phê bình, phê bình, đảng viên nhân rõ ưu điểm, khuyết điểm, được đồng chí, đồng nghiệp chân thành đóng góp sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ; đồng thời, qua đây chi bộ cũng có căn cứ để phân công nhiệm vụ đảng viên cho phù hợp nhằm khai thác sở trường, hạn chế những mặt yếu để phát huy tốt hơn vai trò đảng viên.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện đúng các quy định, quy trình quản lý đảng viên
Một số công ty trong doanh nghiệp tỉnh có cơ sở hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nên việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn do đảng viên làm việc ở xa nhau. Cần có biện pháp quản lý tốt, sử dụng tốt công nghệ thông tin để khắc phục những đảng viên đi làm xa trong thời gian dài. Tích cực chủ động trong đổi mới việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, đồng thời bên cạnh đó cần áp dụng, tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu về đảng viên và các nội dung khác của công tác đảng viên.

_____________________

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Báo cáo tổng hợp tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

2. Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Báo cáo tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2018.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.204-205.

4. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2002, tr.83.

THS NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 473, tháng 9-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *