Chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong quân đội

Diễn biến hòa bình (DBHB) là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và tay sai nhằm lật đổ chế độ chính trị hoặc chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) vào quỹ đạo những nước tư bản chủ nghĩa bằng biện pháp phi quân sự. Ngày nay, chiến lược DBHB được các thế lực thù địch sử dụng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, không còn theo nguyên nghĩa chỉ là những tác động về tư tưởng, lý luận đơn thuần, thay vào đó là sự kết hợp tác động về tư tưởng, lý luận, văn hóa với tiến công về chính trị, kích động tâm lý dân tộc hẹp hòi, tư tưởng cực đoan. Tuy vậy, sự thay hình đổi dạng vẫn không thể che lấp được bản chất của DBHB là chiến lược phản động, chống cộng, chống CNXH đến cùng. Do vậy, việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá của kẻ thù là việc cần thiết để có phương sách đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Để thực hiện chiến lược DBHB chống phá cách mạng Việt Nam, những thế lực thù địch đã đẩy mạnh chống phá trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, tư tưởng, văn hóa được coi là mũi tấn công đột phá, hoạt động chống phá trọng điểm đối với cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB tiến công vào quân đội ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với trọng tâm là một số hoạt động:

Tập trung phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhằm thực hiện phi chính trị hóa quân đội. Chúng xuyên tạc, phủ nhận hoặc xét lại tiến tới bỏ vai trò nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, tinh thần của quân đội ta. Chúng muốn thông qua các hoạt động DBHB làm cho quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, suy thoái bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, dân tộc và quốc tế vô sản, biến quân đội cách mạng thành công cụ bạo lực thuần túy, phi giai cấp, phi chính trị.

Lợi dụng sự sụp đổ của mô hình CNXH hiện thực ở nhiều nước Đông Âu và Liên Xô, các thiếu sót, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc để thổi phồng, khoét sâu hòng gây tâm lý hoài nghi, dao động, mất niềm tin trong cán bộ, chiến sĩ.

Trước thực tế quan hệ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế ngày càng phát triển, các thế lực thù địch lại tung ra luận điệu: hiện nay Việt Nam không còn kẻ thù, quân đội nhân dân Việt Nam không còn đối tượng tác chiến và quan niệm đối tượng, đối tác của Đảng cũng chỉ là lý thuyết. Đặc biệt hơn, lợi dụng việc 02 máy bay Su-30 MK2 và CaSa-212 của Quân chủng Phòng không Không quân gặp nạn trên biển, một số đối tượng phản động, chống đối phát tán nhiều tài liệu có nội dung bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, quân đội ta. Cùng với đó, khi Đảng, Nhà nước có chủ trương đưa cảng quốc tế Cam Ranh vào hoạt động, các đối tượng này lại công kích: Việt Nam đang xích gần Mỹ, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trên biển Đông… Dù được che đậy bởi những cơ sở nào đi chăng nữa, thì bản chất của các luận điệu này vẫn không hề thay đổi, tất cả với mục đích gây mất đoàn kết quân dân, chia rẽ quan hệ Việt – Trung, tạo nên sự mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ, chiến sĩ quân đội. Thực tế, Đảng, Nhà nước ta đưa cảng quốc tế Cam Ranh vào hoạt động vì mục đích thực hiện thắng lợi mục tiêu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế về lĩnh vực cảng biển.

Trong những năm gần đây, phương Tây tích cực vận động quân đội ta tham gia chương trình hợp tác giáo dục đào tạo nhằm lợi dụng thực hiện ý đồ chuyển hóa, lôi kéo các học viên quân đội theo hướng thân phương Tây. Âm mưu trước mắt cũng như lâu dài của địch là cài cắm người của chúng vào nội bộ quân đội ta. Ở một góc độ khác, chúng thường lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác tuyển sinh quân sự, tuyển quân, quân nhân ta đi học hoặc đi công tác ở nước ngoài để cài cắm, móc nối, xây dựng lực lượng chống đối với mục tiêu là nhằm vào các cơ quan, đơn vị trọng yếu và nằm trên nhiều địa bàn chiến lược quan trọng.

Cùng với đó, bằng các thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tốt đẹp, làm cho những thế hệ trẻ quên đi quá khứ hào hùng của dân tộc, để hấp thụ giá trị văn hóa, tư tưởng lối sống tư sản, từ đó quay lưng lại với Đảng. Mặt khác, thông qua những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chúng đẩy mạnh tuyên truyền, xâm nhập nhiều loại văn hóa độc hại, lối sống cơ hội, thực dụng, vô cảm vào trong các đơn vị, đầu độc đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ với mục đích hình thành lối sống tiêu cực, đi ngược lại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Có thể khẳng định, âm mưu, thủ đoạn DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch nhằm vào quân đội ta rất thâm độc, xảo quyệt, được tiến hành với tần suất ngày càng tăng. Vì vậy, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn đó yêu cầu khách quan đối với mỗi quân nhân nhằm trực tiếp thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17- 4 – 2009, của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

 


  Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh internet 

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội là một phương thức quan trọng làm thất bại chiến lược DBHB của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Để thực hiện công tác này đạt hiệu quả, thiết nghĩ cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung: 

Xây dựng nhận thức đúng đắn, thống nhất về trách nhiệm của quân đội trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Phải làm cho cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức: đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và cấp thiết của quân đội trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của những tổ chức, lực lượng trong quân đội, trực tiếp là cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp, tạo thành sức mạnh tổng hợp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay. Phải tạo nhận thức đúng đắn, nhận diện đầy đủ, khoa học, khách quan về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Từ đó xây dựng tinh thần tích cực, chủ động tiến công kẻ địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Cần khắc phục biểu hiện né tránh đấu tranh hoặc dung hòa thỏa hiệp về tư tưởng, văn hóa.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí chiến đấu, tinh thần cảnh giác và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Nếu cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng sẽ tạo nên sự miễn dịch, đề kháng cần thiết để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc thù địch của các thế lực thù địch. Theo đó, cần phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về bản chất, âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch. Giáo dục tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, cũng cần chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tẩy trừ văn hóa phẩm xấu, phản động. Đặc biệt là giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng để mỗi quân nhân nhận rõ những nội dung, điều kiện, hình thức mới của cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc, ý thức hệ giữa tư tưởng vô sản và tư sản.

Xây dựng, bồi dưỡng và phát huy lực lượng nòng cốt cho nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong quân đội. Lực lượng nòng cốt này phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, nhạy bén, sắc sảo để kịp thời phát hiện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, cần chú trọng phát huy đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn ở các trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường… Ở các đơn vị cấp cơ sở, cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị lựa chọn những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham gia vào lực lượng nòng cốt, trực tiếp đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Lực lượng này phải được quán triệt, giao nhiệm vụ và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cụ thể. Thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, định hướng hoạt động, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tăng cường bảo đảm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động kịp thời có biện pháp ngăn ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa ở các đơn vị quân đội. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải nhằm bảo đảm sự trong sạch về chính trị, tư tưởng của tổ chức đảng và các đơn vị quân đội. Do đó, các cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp và tổ chức đoàn thể cần coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường nắm tình hình, chăm lo giáo dục chính trị, quản lý bộ đội. Tăng cường hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch thâm nhập phá hoại nội bộ, mua chuộc, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện nghiêm túc những quy định về kỷ luật, quy chế của tổ chức Đảng, nội quy các cơ quan, đơn vị liên quan đến bảo vệ an ninh nội bộ, bí mật Nhà nước.

Kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót trong cơ chế, chính sách về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng xâm nhập, phá hoại. Phát hiện, xử lý kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, biến chất vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện dao động, mơ hồ về mặt lập trường tư tưởng, kiên định không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phi chính trị hóa quân đội dưới bất cứ hình thức nào. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 389, tháng 11-2016

Tác giả : NGUYỄN ĐÌNH NAM

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *