Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 11-2-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Chương trình là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa, bảo đảm cung ứng hiệu quả cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp: nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện; phát triển dữ liệu số ngành thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Để thực hiện Chương trình, Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 455, tháng 3-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *