CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ VHTTDL

 
Ngày 4-3, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã phê duyệt chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết 03/NQ- CP ngày 15-1-2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Chương trình được ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch 5 năm 2006-2010.
Các nhiệm vụ trọng tâm là triển khai xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2010, như Luật Quảng cáo, Luật Thư viện; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước. Đối với lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng chỉ đạo: tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan trong Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các ngày lễ lớn của dân tộc, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình văn hóa kịp vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao văn hóa; xây dựng quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật, quy hoạch phát triển ngành điện ảnh đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030;
Trong lĩnh vực thể dục thể thao, mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng đồng thời tập trung phát triển thể thao thành tích cao; thực hiện quá trình chuyển các hiệp hội, liên đoàn thể thao sang hoạt động chuyên nghiệp, tự chủ về tài chính. Trong lĩnh vực du lịch, chương trình hành động nhấn mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế nhân những sự kiện lớn như các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, các giải thể thao quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó cần đa dạng hóa các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, gắn kết giữa du lịch với văn hóa tín ngưỡng, du lịch về cội nguồn.
 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 310, tháng 4-2010

Tác giả : Mai Chi

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *