Chương trình phòng, chống ma túy trong lĩnh vực VHTTDL giai đoạn 2021 – 2025


Ngày 14/10/2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 3814/ KH-BCĐDS triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Chương trình được triển khai thực hiện với mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành VHTTDL với các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực VHTTDL, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Bộ đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; cập nhật và tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy; Tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy và các mô hình phòng, chống ma túy; Tổ chức và triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch với các chương trình kinh tế – xã hội và trên phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp; Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy; Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng về công tác phòng, chống ma túy cho đội ngũ những người làm công tác VHTTDL; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ VHTTDL và phát động phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác tham gia các hoạt động thiết thực “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6”.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đã ban hành, các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, cụ thể:

Đối với các đơn vị thuộc khối thể dục thể thao: Lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy thông qua các sự kiện, hoạt động thể dục, thể thao và các vận động viên có tầm ảnh hưởng tốt trong xã hội.

Các đơn vị thuộc khối đào tạo – trường học: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn không ma túy.

 Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.  Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch…

Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật: Mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Tăng thời lượng và dung lượng đưa tin về các quy định về phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống ma túy.

Sở VHTTDL /Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tại cơ sở. Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở nội dung vận động, tuyên truyền, giáo dục xây dựng và là một trong những cơ sở tổ chức bình xét công nhận Gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn dân cư. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô hình, các gương điển hình của ngành trong công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ VHTTDL…, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phòng chống ma túy trong lĩnh vực VHTTDL.

 

MAI TUYẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *