Đảng bộ Bộ VHTTDL: Những kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


   ​​​​​​​Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Bộ VHTTDL quán triệt và thực hiện sâu rộng tại các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Qua 3 năm thực hiện, Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo sự chuyển biến lớn trong Đảng bộ về tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

   Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị (ngày 6-10-2016) cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW tại sinh hoạt chi bộ. 100% các tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

   Đảng ủy Bộ đã ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện tới các tổ chức đảng trực thuộc về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như văn bản về xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cam kết rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20-6-2017. Các cấp ủy đảng trực thuộc và các đảng viên đã triển khai việc xây dựng và ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc ký cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân.

   Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm đều được cụ thể hóa bằng các văn bản cụ thể: Công văn số 560-CV/ĐU, ngày 28-3-2018 về việc cụ thể triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Hướng dẫn số 69-HD/ĐU ngày 6-12-2018 hướng dẫn về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

 

 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy  Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường trao Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019
Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

   Thực hiện Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 1-11-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ vào chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nói trên và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL” của Bộ để xây dựng chuẩn mực, phương châm hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác đăng ký học tập và làm theo, lấy việc đánh giá thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Ví dụ Khối các chi bộ cơ quan quản lý nhà nước, chi bộ chuyên trách đã xây dựng, ban hành chuẩn mực đạo đức Trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, hướng về cơ sở”.

   Các đảng viên đã đăng ký phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức, trong đó tập trung vào tinh thần trách nhiệm trong công việc; thái độ, ý thức phục vụ nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thực hiện tốt nội quy của cơ quan, đơn vị.

   Hằng năm, Đảng ủy Bộ đều tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cụ thể: năm 2016 là chuyên đề “Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch, hướng dẫn triển khai trong thời gian tới”; năm 2017: chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, tự nghiên cứu”; năm 2018: chuyên đề “Văn hóa Chính trị Hồ Chí Minh”. Và, mới đây, ngày 4-7-2019, là hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

   Các hội nghị chuyên đề này đã thực sự trở thành các đợt sinh hoạt chính trị góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

   Hằng năm, Đảng ủy Bộ đều tiến hành sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, việc tiến hành tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc trong việc cổ vũ, động viên tinh thần cho cán bộ, đảng viên Bộ VHTTDL trong việc tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

   Năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng Khen cho 1 tổ chức đảng và 1 cá nhân tiêu biểu thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL (Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Bí thư Chi bộ Trung tâm Chiếu phim quốc gia).

   Năm 2018, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/ĐU, ngày 24-4-2018 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại cơ sở, trong đó, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen, Đảng ủy Bộ đã biểu dương, khen thưởng cho Bí thư Chi bộ Vụ Thư viện.

   Năm 2019, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/ĐU, ngày 3-3-2019 và Hướng dẫn số 78-HD/ĐU, ngày 18-3-2019 chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức sơ kết 3 năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, qua đó đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm đồng thời biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Hai Đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ Thư viện quốc gia Việt Nam và Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen. Tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, mới đây, Đảng ủy Bộ đã tuyên dương 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2019”.

   Có thể nói, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, đa số các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đưa nội dung thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt thường xuyên và chuyên đề tại sinh hoạt chi bộ thường xuyên; đẩy mạnh công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát, tập trung giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh, những đề xuất kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Bên cạnh đó còn kết hợp với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia giải báo chí về công tác xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng năm 2018, năm 2019) và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 – 2019. Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Bộ đã chú trọng việc xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc thân thiện, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị, tập trung vào đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đạo đức công vụ.

   Hằng năm, Đảng ủy Bộ đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong đó có nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Khối kiểm tra giám sát Ban thường vụ Đảng ủy Bộ và 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã tổ chức 71 cuộc kiểm tra, giám sát, có nội dung về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, các chi bộ đã xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên. Nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát được thông báo công khai trước chi bộ, giúp đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

   Tóm lại, đội ngũ cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ đã nhận thức rõ việc kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

   Có thể khẳng định, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, vì vậy đã tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

   Bên cạnh mặt đã đạt được, Đảng bộ Bộ VHTTDL vẫn còn một số hạn chế:

   Thứ nhất, một số cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn chậm so với kế hoạch của Đảng ủy Bộ, nội dung còn chung chung, thiếu sáng tạo, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình của các đơn vị.

   Thứ hai, công tác sơ kết và biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về các cá nhân điển hình tiêu biểu; việc tổ chức trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu còn đơn điệu; việc nêu gương của người đứng đầu ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa rõ, chưa tạo ra được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

   Thứ ba, một số cấp ủy chưa triển khai đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ. Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số tổ chức đảng trực thuộc chưa thật sự sáng tạo; nội dung triển khai làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa phong phú.

   Để Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục lan tỏa sâu rộng tới các đảng bộ, chi bộ và tới cá nhân từng đảng viên, cần làm tốt một số công việc sau:

   Một là, tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2019 và chuyên đề các năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; gắn việc học tập chuyên đề năm 2019 với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

   Hai là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, gắn với rà soát, bổ sung theo Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn chặt với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng có tính khả thi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

   Ba là, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ. Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện nội dung học tập, làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân của bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; kịp thời giải quyết những phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế.

   Bốn là, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ VHTTDL.

   Năm là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tăng cường công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ.

   Sáu là, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Tác giả: Phùng Minh Cường

Nguồn: Tạp chí VHNT số 422, tháng 8-2019

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *