ĐỀ ÁN BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ngày 5 – 8 – 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đề án nhằm giới thiệu, quảng bá chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với thế giới, phản bác lại âm mưu diễn biến hòa bình, củng cố, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn bó của cộng đồng các dân tộc. Đề án khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, phát hành, quảng bá các công trình văn học nghệ thuật về các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới dạng sách in, sách điện tử (ebook), sách 3D, phim tài liệu, phim chuyên đề, hệ thống thư viện số. Có khoảng 1.500 công trình nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác được biên tập, biên soạn, phát hành, 1.500 sách điện tử được xuất bản. Đề án đã xây dựng bộ sách gồm 54 sách 3D của 54 dân tộc, 54 phim tài liệu, phim chuyên đề giới thiệu về tộc người hoặc về văn hóa của 54 dân tộc. Tất cả hệ thống tư liệu được đăng tải trên trang tin điện tử của đề án bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài. Tất cả sản phẩm của đề án được số hóa, hệ thống hóa, cung cấp trong thư viện giúp người đọc dễ dàng xem, truy cập dữ liệu.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 387, tháng 9-2016

Tác giả : PHƯƠNG THU

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *