Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc


Ngày 19-5 năm nay, Đảng ta, dân tộc ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021). Vào thời điểm này, đất nước trải qua 35 năm đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến con người, chăm lo phát triển con người. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” (1).  Mục đích phấn đấu suốt đời của Người là vì độc lập, tự do của dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người đã dành tất cả tình yêu thương cho đồng bào, đồng chí, cho già, trẻ, gái, trai, từ miền xuôi đến miền ngược, từ Bắc đến Nam…Tư tưởng đó của Người mang bản chất cốt lõi là Đảng, Nhà nước không có lợi ích gì khác ngoài việc chăm lo cuộc sống hạnh phúc, ấm no trong độc lập, tự do, hòa bình thật sự của nhân dân. Vì vậy, chính sách của Đảng, quyết sách của Nhà nước; hành động của từng cán bộ, đảng viên đều phải hướng đến mục đích cuối cùng là vì nhân dân. Đó là giá trị nhân văn cao đẹp, là biểu hiện tiến bộ của xã hội xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bởi vậy, ngay sau thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu – triết lý phát triển Việt Nam là “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tiêu chí đó đã dẫn dắt dân tộc ta giành thắng lợi trong tiến trình bảo vệ độc lập, thống nhất của Tổ quốc và ngày nay tiếp tục là mục tiêu cơ bản để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn đấu trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ nước CHXHCN Việt Nam. Trong hòa bình, xây dựng đất nước, mỗi người dân đều cảm nhận được sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc. Nội dung này tiếp tục được khẳng định trong Di chúc của Người:  “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”(2)

Hơn 50 năm kể từ ngày Bác đi xa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã từng bước được xây dựng, phát triển, củng cố và hoàn thiện về các mặt: lập pháp, hành pháp và tư pháp; thật sự là công cụ quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, lợi ích và nguyện vọng của toàn dân tộc. Thế và lực của nước ta ngày một lớn mạnh; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện. Năm 2020, nước ta đã có quy mô GDP 343 tỷ USD, đứng 37 thế giới, 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng nhất thế giới. Việt Nam cũng là nước có độ mở kinh tế cao, tổng kim ngạch thương mại bằng 200% GDP. Nước ta đã quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tất nhiên, so với điều Bác dặn về “những công việc sau chiến tranh” thì chúng ta còn nhiều công việc phải làm và còn phải tiếp tục chiến đấu, hy sinh, gian khổ, vì đó là “việc to lớn, phức tạp, khó khăn, là cuộc chiến đấu khổng lồ”…

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, hoàn thiện những mục tiêu đã được xác định từ những Đại hội Đảng trước đây; căn cứ vào điều kiện, khả năng thực tế của đất nước và xu thế phát triển của thế giới, văn kiện Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XIII chủ trương khơi dậy ở một tầm cao mới khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội XIII xác định các mục tiêu cụ thể: “phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao” (3).

Các cột mốc cụ thể vào năm 2030, 2045… chúng ta đã có những tiền đề quan trọng để đi xa song để đến đích, cần sự nỗ lực, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong vai trò, vị trí cụ thể của mình. Vấn đề đặt ra nữa là  “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (4), muôn người như một, quyết tâm thực hiện kế hoạch đó, đồng thời  tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc và chất lượng hơn. Sinh thời, Bác từng yêu cầu “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (5), và “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (6). Có  Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức, văn minh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đảm bảo vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân như di huấn của Bác Hồ thì dù khó khăn đến mấy, nhất định Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân làm nên những kỳ tích mới.

Bến cảng Nhà Rồng – nơi Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu

Thiết thực kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), toàn Đảng, toàn dân,  nguyện suốt đời học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước”; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một đất nước giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc được thúc đẩy bằng động lực đổi mới, sáng tạo, nhất định đất nước ta sẽ “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” trong thế kỷ XXI, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và mong ước cháy bỏng của toàn dân tộc ta.

_______________

1. Ban Tư tưởng – Văn hóa T.Ư, Một số lời dạy và mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.

2. Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, 2007, tr.60.

3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb Chính trị quốc gia, 2021, tr. 326, 327, 330

5, 6. Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, 2007, tr.58.

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 462, tháng 5-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *