HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 22 – 11 – 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06 – 12 – 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Cấp ủy của 73 tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên đang công tác tại ngành VHTTDL. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững, hiểu sâu các nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đúng chỉ đạo của Trung ương, đồng thời bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, người lao động ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.  

Nguồn : Tạp chí VHNT số 392, tháng 2-2017

Tác giả : PHẠM LỰ

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *