Hội thảo Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc đối với thanh, thiếu niên trong kỷ nguyên số


Ngày 11-11-2021, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc đối với thanh, thiếu niên trong kỷ nguyên số nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu đọc, xu hướng đọc của thanh, thiếu niên trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Toàn cảnh Hội thảo

Bộ VHTTDL đã và đang từng bước đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong thanh niên, thiếu niên nhằm thực hiện tốt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ) xác định rõ: Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030: “xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”.

Trong xu thế chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số ngành Thư viện nói riêng, văn hóa đọc của thanh, thiếu niên có nhiều thay đổi, cần có những nhận diện thấu đáo để kiến nghị xây dựng chính sách thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc.

Các tham luận được trình bày tại Hội thảo đã nêu rõ thực trạng văn hóa đọc của thanh, thiếu niên, đồng thời cũng xác định những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân để tìm giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc cho thanh, thiếu niên trong kỷ nguyên số nhằm lan tỏa văn hóa đọc mạnh mẽ hơn đối với thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *