Kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có vai trò rất quan trọng và là nền tảng của Đảng ở cơ sở, bảo đảm cho mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định phải dồn sức xây dựng các TCCSĐ thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, coi đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, trong những năm qua, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là các TCCSĐ trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Các tổ chức đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức lối sống, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành về mọi mặt, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng và thực hiện tốt. Hằng năm, 100% TCCSĐ được đáng giá, trong đó trên 70% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm phát triển trên 3.000 đảng viên mới.

Từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ, viên về vị trí vai trò, tầm quan trọng của TCCSĐ và xác định chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ.

Tỉnh ủy, thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng, trước hết là cấp ủy, bí thư cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ các cấp về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, vai trò “nền tảng”, hạt nhân lãnh đạo chính trị của TCCSĐ, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ. Thông qua đó các tổ chức, các lực lượng nâng cao nhận thức, không ngừng đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố TCCSĐ. Trên cơ sở khảo nghiệm, rà soát tổng thể các loại hình TCCSĐ, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy, chất lượng tổ chức đảng, Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên trách nghiên cứu làm rõ đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình TCCSĐ. Các TCCSĐ thuộc khối cơ quan các ban của tỉnh, thành phố, huyện, thị xã tập trung nâng cao năng lực quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp mình, bám sát nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Các tổ chức đảng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tập trung vào nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ đảng viên cả về phẩm chất chính trị, năng lực, tác phong công tác, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về sản xuất kinh doanh, về các mặt công tác. Các TCCSĐ xã, phường, thị trấn tập trung nâng cao năng lực toàn diện, nhất là năng lực quản lý điều hành, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Thường xuyên nắm vững công tác tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác quần chúng, giữ vững phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Hai là, thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng củng cố cấp ủy cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

Cấp ủy TCCSĐ có vai trò rất quan trọng, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng giữa hai kỳ đại hội. Cấp ủy là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết cán bộ đảng viên, được quần chúng tín nhiệm. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng cấp ủy theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế cơ sở đảng của đảng bộ địa phương. Tỉnh ủy thường xuyên sâu sát nắm chắc tình hình thực tế chỉ đạo thực hiện mối quan hệ giữa cơ cấu, số lượng với chất lượng cấp ủy, khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ và đội ngũ cấp ủy cơ sở. Việc kiện toàn cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy trình gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy, nhất là cán bộ chủ trì. Kết hợp sử dụng cán bộ có kinh nghiệm, từng trải với cán bộ trẻ, cán bộ cũ với cán bộ mới trong một cơ cấu lãnh đạo thống nhất, bảo đảm tính ổn định của cấp ủy trong một nhiệm kỳ. Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo hướng vào các nội dung: nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; xây dựng nghị quyết và ra nghị quyết lãnh đạo; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác quản lý, giáo dục đảng viên; phong cách, tác phong lãnh đạo tập thể, dân chủ, sâu sát gần gũi với quần chúng. Kết hợp phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực tự tu dưỡng rèn luyện của từng cá nhân với nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện của tổ chức. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cho cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ.

Ba là, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh đáp ứng yêu cầu thực thiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của Đảng bộ, của cấp ủy đảng các cấp. Trên cơ sở nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ đảng viên, yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh trong tình hình mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên được Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng chú trọng cả ba khâu: quản lý, giáo dục, rèn luyện; phát triển đảng và sàng lọc đảng viên. Công tác giáo dục tư tưởng được các cấp ủy đảng tiến hành thường xuyên liên tục với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng. Nội dung giáo dục tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; bản chất âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; âm mưu thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù; mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; về trách nhiệm và tình cảm trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ngày 16-1-2012 “về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30-10-2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện nội dung giáo dục, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện, nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ luôn giữ vững nền nếp chế độ quản lý cán bộ, đảng viên, quản lý toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, không chỉ nắm chắc tình hình sức khỏe, mà còn cả tâm tư tình cảm, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của cán bộ đảng viên. Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ đảng viên, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện đúng Điều lệ Đảng, coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ; chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, rèn luyện nguồn phát triển đảng tập trung vào các đối tượng là những đoàn viên, thanh niên ưu tú trong lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức trong hệ thống chính trị, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, những sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Coi trọng chất lượng, lấy chất lượng làm cơ sở, không chạy theo số lượng nhưng không phải vì thế mà dè dặt, định kiến, hẹp hòi, sợ trách nhiệm, không tích cực chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhận thức đúng đắn công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Đảng, mà trước hết là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy Đảng. Do đó, trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (kiểm tra toàn khóa, kiểm tra định kỳ 6 tháng, một năm, kiểm tra đột xuất; giám sát theo chuyên đề). Tổ chức thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc và báo cáo kết quả kịp thời chính xác bảo đảm đúng nguyên tắc của Đảng. Trong xây dựng kế hoạch luôn xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra giám sát ở TCCSĐ tập trung vào việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc chấp hành nhiệm vụ và giữ gìn tư cách người đảng viên. Đối tượng kiểm tra, giám sát là tất cả các tổ chức đảng và đảng viên nhưng tập trung vào những tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ, những đảng viên có dấu hiệu vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật và hoàn thành nhiệm vụ thấp. Kết quả kiểm tra đều được thông báo cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra biết để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Coi trọng việc kiểm tra giám sát thường xuyên với việc tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên để ngăn ngừa vi phạm khuyết điểm của cán bộ đảng viên. Thông qua kiểm tra, nhất là những đảng viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, không đủ tư cách đảng viên, kiên quyết xử lý đưa ra khỏi Đảng, bảo đảm sự trong sạch của Đảng. Những đảng viên có khuyết điểm hạn chế chưa đến mức độ xử lý kỷ luật thì cần có những giải pháp đồng bộ và lộ trình cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế. Trong nhiệm kỳ 2011-2016 cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.691 đảng viên và 3.162 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 1.986 tổ chức đảng và 4.625 đảng viên (1). Công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vi phạm, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và toàn Đảng bộ.

Với những kinh nghiệm có được trong thời gian qua, Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy, thực hiện trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ cơ sở. Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu Điều lệ Đảng. Xác định các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu và chức trách được giao. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên, bảo đảm cho Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

______________

1. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, tr.36.

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức

Nguồn: Tạp chí VHNT số 433, tháng 7-2020

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *