LẠNG SƠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Năm 2016, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ. Đánh giá thực tiễn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Xây dựng kế hoạch, quy chế và tổ chức phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thành công cuộc thi tìm hiểu 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04-11-1831 – 04-11-2016). Chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, tổng kết 15 năm thực phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2015. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tuyên truyền kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Tăng cường chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với việc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu phát triển đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020. Tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 394, tháng 4-2017

Tác giả : NGUYỄN ĐỨC LUẬN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *