Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh được quy định như thế nào?

Xin Quý báo cho biết mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh được quy định như thế nào?
 

Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường thì mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh như sau:

– Từ 1 đến 3 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.

– Từ 4 đến 5 phòng: 6.000.000 đồng/giấy.

– Từ 6 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2021.

 

Tác giả: Dư Ngọc Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 465, tháng 6-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *