Nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên internet của lực lượng 47


  Lực lượng 47 trong quân đội là những cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia viết tin, bài, bình luận, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên internet, mạng xã hội.

 

  Thời gian qua, hoạt động của lực lượng 47 tại các đơn vị thường xuyên được đẩy mạnh, chủ động và tích cực đổi mới nội dung, biện pháp đấu tranh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hô Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ… giúp cho cán bộ, chiến sĩ có khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu; tham gia đấu tranh có hiệu quả đối với chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện nay, hoạt động đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của lực lượng 47 vẫn còn những hạn chế nhất định: một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ, một vài ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình chưa phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh; hình thức, biện pháp đấu tranh chưa phong phú, đa dạng, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các ban chỉ đạo, lực lượng 47, các cơ quan báo chí… thiếu chặt chẽ; số lượng bài viết có tính chiến đấu, sâu sắc, thuyết phục còn ít; chưa phát huy được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

  Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 tại các đơn vị quân đội trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

  Một là, nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

  Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội (không gian mạng) thực chất là cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm bảo vệ các giá trị cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp cách mạng. Việc nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của quân đội là cơ sở củng cố và phát triển thế giới quan, phương pháp luận khoa học, đồng thời là cơ sở pháp lý vững chắc nhất phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Vì vậy, cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, định hướng của Đảng, Nhà nước về chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia; đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-BQP ngày 23-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề về tổ chức hoạt động tác chiến không gian mạng; Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 8-1-2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Thông qua các luận cứ, luận điểm sắc bén, điển hình để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, qua đó tuyên truyền, định hướng dư luận. Cần vận dụng linh hoạt, khéo léo các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước sát với các tình huống và hoàn cảnh cụ thể, tránh rập khuôn, cứng nhắc, cảm tính, làm mất tính chiến đấu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

  Hai là, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của lực lượng 47 trong tiếp cận thông tin có định hướng trên internet, mạng xã hội

  Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc làm chủ thông tin có vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội; quyết định đến việc định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, tránh việc bị lợi dụng, tạo cớ, xuyên tạc; không để rơi vào thế bị động, chống đỡ mà phải chủ động trong định hướng thông tin. Yêu cầu cơ bản của lực lượng 47 trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là phải nhạy bén, kịp thời, nắm chắc bản chất, diễn biến của sự kiện. Thực tiễn vừa qua, nhiều sự việc đã bị kẻ xấu xuyên tạc, bóp méo sự thật thông qua các thủ đoạn cắt, dán, dàn dựng video, biên tập làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới… nhưng việc đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng 47 chưa kịp thời, gây bức xúc trong dư luận. Chức năng lao động sản xuất là một chức năng quan trọng của quân đội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân thừa nhận, được lịch sử chứng minh trong suốt quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của quân đội, Tuy nhiên, đã có một số bài viết, bình luận trên internet và mạng xã hội lợi dụng những sai phạm tại một vài đơn vị để đưa ra các luận điệu phủ nhận sự thật, chúng cho rằng: “Quân đội không nên làm kinh tế”; “Quân đội tập trung vào xây dựng chính quy để bảo vệ Đảng, Nhà nước”… Điều này làm ảnh hưởng đến truyền thống, tình cảm tốt đẹp của quân đội trong lòng nhân dân.

  Vì vậy, lực lượng 47 phải thường xuyên cập nhật và trang bị đầy đủ các thông tin chính thống, lấp đầy những “khoảng trống thông tin”, đồng thời đặt ra nội dung, yêu cầu cụ thể để tập trung các bài viết, mở các diễn đàn đấu tranh, trao đổi, thảo luận, phản bác… nhằm kịp thời định hướng dư luận.

  Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trên internet và mạng xã hội của lực lượng 47

  Đây là biện pháp quan trọng nhằm khơi dậy tiềm năng và sức mạnh tổng lực của toàn xã hội trong tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Lực lượng 47 phải là những “chiến sĩ xung kích”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch; vạch trần bản chất, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Các thông tin được đưa ra và đăng tải trên internet, các trang mạng hay blog phải trung thực, khách quan, mang tính xây dựng. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, cần được triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp. Trong đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực, kỹ năng đấu tranh cho lực lượng 47 để đảm bảo tính tích cực, chủ động, nhạy bén phát hiện, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch thâm nhập vào đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức và hành động, xây dựng và củng cố vững chắc trận địa chính trị – tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

  Bốn là, nắm chắc đặc điểm, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng để tổ chức đấu tranh hiệu quả

  Để chiến thắng kẻ thù, việc đầu tiên là phải hiểu và nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của chúng. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái internet và mạng xã hội diễn ra rất phức tạp, khó lường, dưới nhiều màu sắc khác nhau. Các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng làm phương tiện tuyên truyền thông qua các hình thức: lập và sử dụng các website, dịch vụ thư điện tử (E-mail), trang mạng xã hội (Facebook), Zalo; các dịch vụ hội thoại (chat), điện thoại (VoIP), diễn đàn (Forum), Twitter, Youtube, MySpace. Đặc biệt, chúng sử dụng kỹ thuật sao chép, cắt dán hình ảnh để tạo dựng sự kiện “giả như thật”; mở diễn đàn với nhiều tên gọi khác nhau, như: “chống tham nhũng”, “liêm chính”, “cứu quốc”, “hội những người Việt Nam yêu nước”, “hãy vì tự do, dân chủ”… để đăng tải các bài viết, bình luận mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, các trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng nhằm kích động, lôi kéo, gây sự chú ý của dư luận. Tính chất, cường độ chống phá thường tập trung vào thời điểm đất nước chuẩn bị tổ chức các sự kiện quan trọng, như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, kỷ niệm các ngày lễ, Tết…

  Theo đó, lực lượng 47 phải tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp có biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Mỗi quân nhân phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được truy cập những trang mạng, blog… các diễn đàn có nội dung phản động, độc hại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng và hành động. Các lực lượng đấu tranh của các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kịp thời có những bài viết, bình luận, chia sẻ có nội dung, tính đấu tranh, tuyên truyền tốt để phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của địch; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin phản động, phức tạp liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng.

  Năm là, nêu cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ mọi luận điệu sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

  Các thế lực thù địch, phản động lập ra hàng trăm trang web, hàng ngàn tài khoản trên internet và mạng xã hội với phần lớn máy chủ đặt ở nước ngoài để thu thập, nhào nặn, phát tán những thông tin, video, hình ảnh xấu, tung ra các luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc để kêu gọi, thu hút sự phụ họa, “theo đóm ăn tàn” của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước, nhằm bới móc, thổi phồng, bóp méo sự thật, phá hoại niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam cần phải tự trang bị kiến thức để tăng “sức đề kháng”, đảm bảo tự “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

  Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng về bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tập trung xây dựng lực lượng, phương tiện đủ mạnh để đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trước hết, phải củng cố kiện toàn và phát huy vai trò chủ động, tích cực của lực lượng 47 trong đấu tranh với các thông tin xấu độc của kẻ thù. Thường xuyên bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ khai thác, sử dụng thành thạo các phương tiện, kỹ thuật để chủ động nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động trên internet và mạng xã hội.

  Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, các lực lượng chuyên trách và mọi cán bộ, đảng viên trong nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, gắn với quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, đưa nội dung thông tin trên mạng xã hội. Tăng cường quản lý đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên, báo cáo viên. Chủ động “phủ xanh” thông tin, không để “khoảng trống” thông tin trên không gian mạng. Khai thác hiệu quả không gian mạng để tuyên truyền quan điểm đúng đắn, thông tin trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hướng dẫn và quản lý tốt hoạt động sử dụng mạng internet và mạng xã hội; quy định rõ việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, tránh để lộ, lọt thông tin.

 

Tác giả: Hoàng Văn Vân – Nguyễn Văn Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 423, tháng 9 – 2019

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *