Nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên Việt Nam trước những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay


Thanh niên Việt Nam là những chủ nhân tương lai của đất nước, được Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu đặt trọn niềm tin, trao truyền cho lá cờ bách chiến, bách thắng đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến thành công. Đó là vinh dự, tự hào của thế hệ thanh niên, song, cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề, lớn lao. Để thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ đó, việc nâng cao khả năng tự đề kháng cho thanh niên trước những quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

 

Nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động trong và ngoài nước không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn nào. Chúng tìm mọi cách để mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo những phần tử bất đồng, bất mãn với chế độ; đồng thời, vẽ ra thiên đường tuyệt đẹp, với lời hứa mỹ miều… từng bước đưa các phần tử này vào con đường tội lỗi, quay lưng lại với đồng bào, dân tộc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, đối với thanh niên Việt Nam, chúng thường xuyên thông tin những nội dung xuyên tạc, phản động thông qua các trang mạng xã hội, gây nhiễm loạn thông tin, thật – giả, tốt – xấu, trắng – đen lẫn lộn. Từ đó, kích động thanh niên tham gia biểu tình, phản đối những vấn đề tế nhị, nhạy cảm về tình hình biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Trong thời gian qua, có một bộ phận thanh niên Việt Nam tham gia vào hoạt động gây rối mất trật tự xã hội và đã bị cơ quan chức năng bắt giam xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, việc nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên Việt Nam trước những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay cần được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng quan tâm; từ đó, giúp thanh niên thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay có được là do đâu, trách nhiệm của họ là không ngừng học tập, rèn luyện để giữ vững thành quả cách mạng mà ông cha đã đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu, nước mắt mới có được và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, bừng sáng lên khát vọng, lý tưởng cống hiến của thế hệ trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên Việt Nam trước những thông tin sai trái, thù địch hiện nay là hoạt động mang tính tích cực, chủ động của các tổ chức, lực lượng và bản thân thanh niên với nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phong phú, đa dạng. Khả năng tự đề kháng trước những thông tin sai trái, thù địch cần được thế hệ trẻ chuyển hóa thành hoạt động thực tiễn trải nghiệm trong môi trường giáo dục, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Trực tiếp viết bài đấu tranh tư tưởng, lý luận đăng trên báo, tạp chí, nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở các bậc học, hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên… Khả năng tự đề kháng của thanh niên phải do chính bản thân họ thực hiện, đó là hoạt động tự thân vận động của thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Theo đó, nội dung nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên trước những thông tin sai trái, thù địch hiện nay cần tập trung vào bảo vệ: Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, bảo vệ nhân dân; Nhà nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; lợi ích quốc gia, dân tộc; môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên Việt Nam trước những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh niên trong tham gia vào hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Khả năng tự đề kháng của thanh niên sẽ được nâng cao khi bản thân họ có nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của hoạt động này. Muốn vậy, các cơ quan ban ngành cần thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, để mỗi thanh niên hiểu rõ, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có những suy nghĩ, hành động hướng vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn đó. Các chủ thể quản lý, giáo dục, bồi dưỡng và ngay cả thanh niên cũng phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức công dân trong tham gia các hoạt động xã hội, có sự phân định rõ ràng giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, có quan điểm, thái độ dứt khoát với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, những thông tin phản ánh sai sự thật, không đúng với bản chất truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Nhận thức đó cần được chuyển hóa thành những hoạt động cụ thể trong đời sống, biểu lộ thái độ rõ ràng trong các tình huống, đồng tình, ủng hộ cái tốt, lên án, phê phán cái xấu. Có chính kiến rõ ràng, nhãn quan chính trị nhạy bén để không mắc lừa âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu. Muốn vậy, thanh niên cần tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, trang bị cho mình hệ thống tri thức đủ đầy để có thể “miễn dịch” với những thông tin sai trái trên không gian mạng, trải nghiệm thực tiễn lao động sản xuất, nhất là vào những tình huống khó khăn, phức tạp cần sự can trường, bản lĩnh của mỗi thanh niên.

Hai là, tổ chức cho thanh niên tham gia vào hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hoạt động này sẽ góp phần nâng cao khả năng tự đề kháng của thanh niên trước những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tổ chức những buổi tập huấn cho thanh niên khai thác thông tin trên không gian mạng, định hướng nội dung đấu tranh, kiểm duyệt chặt chẽ những vấn đề do thanh niên cung cấp. Xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp đấu tranh cho các bộ phận, lực lượng một cách hợp lý, khoa học, phát huy được sức mạnh của tập thể. Tổ chức phát động những phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định những nguyên lý, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp điều kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam. Thanh niên phải trực tiếp tham gia những hoạt động đấu tranh đó, dù ít hay nhiều, dù ở lĩnh vực, bộ phận nào cũng phải thể hiện được tinh thần, khí thế của tuổi trẻ, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết bác bỏ, vạch trần tính sai trái, thù địch của các thế lực phản động.

Ba là, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên cần tích cực, chủ động đồng hành cùng thế hệ trẻ trên các cung đường học tập, rèn luyện, xây dựng hình ảnh người thanh niên “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Đó là sự sẻ chia, giúp đỡ trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là bí thư chi đoàn phát huy tính năng động, sáng tạo của mình trong tổ chức những hoạt động tình nguyện, ích nước, lợi nhà, đem lại sự mới mẻ, phong phú cho các hoạt động phong trào, từ đó, tạo động lực, niềm tin cho thế hệ trẻ vào cuộc sống. Thực tế cho thấy, đoàn thanh niên ở một số nơi hoạt động không hiệu quả, chưa sáng tạo, còn mang tính thụ động vào cấp trên, thiếu linh hoạt trong tập hợp, đoàn kết thanh niên. Vì vậy, khi tổ chức hoạt động nào, khó có sự tham gia đông đủ của thanh niên, hơn nữa thanh niên ở nông thôn phần lớn đi làm ăn xa, không có mặt ở địa phương thường xuyên, chỉ có những dịp lễ, Tết mới tập trung về đông đủ. Những lúc như vậy, Đoàn Thanh niên cần xây dựng cho mình những chương trình, hành động thiết thực, cụ thể như: gặp gỡ nói chuyện, giao lưu để thăm hỏi, nắm bắt động viên về tư tưởng để họ kiên định với con đường của mình đã lựa chọn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Muốn thực hiện được việc đó, cấp ủy đảng, tổ chức đảng các cấp, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên hoạt động, bảo đảm nguồn kinh phí cho sự hoạt động của Đoàn, dù ít, hay nhiều cũng phải có khoản nhất định, để khi có sự kiện, họ không phải đi vận động sự ủng hộ, đóng góp. Bên cạnh đó, mỗi người cần thật sự tôn trọng cán bộ đoàn, họ làm việc theo sự phân công của tổ chức và vì sự tâm huyết với hoạt động đoàn, rất cần sự cảm thông, chia sẻ, lắng nghe của mọi người xung quanh, nhất là đối với thanh niên đang trong độ tuổi đoàn.

Bốn là, đề cao tinh thần tự bồi dưỡng của thanh niên trước những thông tin sai trái, thù địch.

Để đấu tranh có hiệu quả với những thông tin sai trái, thù địch hiện nay, bản thân thanh niên cần không ngừng học tập, tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thường xuyên, trong mọi lúc, mọi nơi. Không được dao động, đánh mất niềm tin, chán nản, bi quan trước khó khăn, thất bại trong cuộc sống, cũng như trong công việc. Bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh, sáng suốt, kiên định với mục tiêu, con đường đã lựa chọn. Rèn luyện cho bản thân bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, chuyên tâm đến công việc mà bản thân đảm nhiệm. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong xã hội để có những suy nghĩ, hành động, ứng xử phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên tự soi, tự sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của bản thân, còn thiếu ở những nội dung nào thì tập trung vào nghiên cứu, tìm hiểu, tránh tình trạng giấu dốt, tự kiêu, tự mãn, huênh hoang, không khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh. Mỗi thanh niên cần là trung tâm của trí tuệ, hạt nhân của sự đoàn kết, giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

Để có được thành quả cách mạng của dân tộc như ngày hôm nay, đã có biết bao hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đổ xuống, nên mỗi chúng ta phải trân quý điều đó, ra sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trong mọi tình huống, điều kiện, hoàn cảnh. Mỗi thanh niên Việt Nam là nguồn bổ sung phát triển cho Đảng, đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng, có trách nhiệm kế tục, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, trở thành những hạt nhân trong các phong trào, phấn đấu trưởng thành hơn nữa để bảo vệ, đóng góp cho đất nước, xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng cường, văn minh, giàu đẹp, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

 

Tác giả: Phạm Đắc Công

Nguồn: Tạp chí VHNT số 426, tháng 12- 2019

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *