Nêu cao trách nhiệm người đảng viên – thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

(Ảnh: TTXVN)

 

Ngày 25-10-2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về Những điều đảng viên không được làm (Quy định 37) thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ban hành ngày 1-11-2011. Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Như vậy, trong vòng 14 năm, Đảng ta đã 3 lần ban hành văn bản nhằm tăng cường hoạt động lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên của Đảng và hệ thống chính trị cả nước, bảo đảm cho việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện, bởi trước Quy định số 47 như nói ở trên, vào ngày 7-12-2007, Bộ Chính trị (khóa X) cũng đã ban hành Quy định số 115-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Điều đó cho thấy, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nội hàm của Quy định 37 đã thể hiện đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn và mạnh mẽ hơn về những điều đảng viên không được làm. Cũng với số lượng 19 điều đảng viên không được làm nhưng tại Quy định 37 có một số điều đã được bổ sung, sửa đổi và sắp xếp lo-gic hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng ta và các tổ chức trong bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội hiện nay. Đây được coi như là một mệnh lệnh mới của Đảng ta mà mỗi cán bộ, đảng viên dù bất cứ ở cương vị nào cũng phải nghiêm chỉnh tự giác chấp hành, nghĩa là sự bình đẳng trước kỷ luật của Đảng phải được đề cao hơn bao giờ hết, dứt khoát không có sự ưu ái, thiên vị hay ngoại lệ cho bất cứ ai.

Không có gì khó hiểu, khó làm đúng theo Quy định 37 nếu như mọi cán bộ, đảng viên xác định rõ và đúng vai trò, vị trí của mình để tự giác thực hiện. Mỗi đảng viên phải thực sự là người gương mẫu đi đầu, làm trước mọi phong trào cách mạng ở cơ sở, theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như lâu nay thì việc làm theo Quy định 37 không có gì khó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng ta rằng: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng…”(*).

Để làm tốt Quy định 37 thì mọi cán bộ, đảng viên, của chính quyền và trong hệ thống chính trị của ta hiện nay phải tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn Đảng tiếp tục đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ra sức thực hiện các yêu cầu, nội dung, giải pháp như Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 _______________

(*) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, tập 9, trang 284

 

MẶC SINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *