Ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên


Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng với công tác xây dựng Đảng. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đường lối, cương lĩnh đúng đắn. Thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Vì vậy, đa số cán bộ, đảng viên có phẩm chất tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, được nhân dân tin yêu. Thành tựu to lớn của sự nghiệp cách mạng là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên diễn ra ngày càng nghiêm trọng với những biểu hiện khác nhau. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng tháng 1-1994 đã chỉ ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và coi đó là một trong bốn nguy cơ cần đấu tranh phòng, chống. Trong các đại hội và nhiều hội nghị trung ương, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, coi việc ngăn chặn tình trạng này vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Văn kiện này là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng tự xem xét, nhìn nhận lại mình, tự kiểm điểm, phê bình bản thân để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra ở các cấp, tổ chức trong hệ thống chính trị với mức độ, phạm vi khác nhau, song hậu quả với cuộc sống là vô cùng lớn. Suy thoái là sự yếu kém, hư hỏng, làm mất dần đi cái tốt, tiến bộ, làm tăng cái xấu, lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự thoái hóa và biến chất của sự vật, hiện tượng và bản thân con người. Sự suy thoái của những người giữ cương vị càng lớn thì tác hại đối với sự nghiệp cách mạng càng nghiêm trọng, có thể làm đổ vỡ hoặc thay đổi cả một hệ thống chế độ xã hội. Đảng ta thẳng thắn đánh giá: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Ngược lại, sự suy thoái của cấp dưới sẽ làm cho chủ trương của cấp trên không được thực hiện nghiêm túc, chính sách của Đảng không thể đi vào cuộc sống. Nếu sự suy thoái này được gắn kết thành một chuỗi có hệ thống, thành một dây thì trở thành sự tự chuyển hóa là nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thường gắn liền với suy thoái về đạo đức, lối sống. Hai mặt này tác động qua lại lẫn nhau trong cả nhận thức và hành vi. Thường sự suy thoái về đạo đức, lối sống xuất hiện trước và dễ thấy. Khi sự suy thoái kéo dài sẽ xuất hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống kéo theo sự suy thoái nhiều mặt khác, làm biến chất, hư hỏng cán bộ, đảng viên và làm hỏng việc của cá nhân, tổ chức: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có hiệu quả các cấp, ngành cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cơ chế, chính sách, pháp luật.

Trước hết, cần thực hiện kiên quyết, kiên trì, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Đây là giải pháp cơ bản, toàn diện và bao trùm trong đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Đây là công việc thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên. Cần cụ thể hóa nội dung của các nghị quyết thành văn bản pháp luật, kế hoạch, đề án cụ thể. Thực hiện nghiêm những chế tài kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đối với cấp ủy đảng, đảng viên các cấp. Kiên quyết xử lý những người vi phạm, không nể nang, né tránh để răn đe và làm gương cho mọi cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đẩy lùi sự suy thoái của bản thân. Cần thường xuyên tự phê bình và phê bình để nhìn nhận đúng đắn sự suy thoái của chính mình. Những người có chức vụ đảng, chính quyền càng cao càng phải gương mẫu tự nhận diện. Báo chí, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân cần kịp thời giám sát và phát hiện cán bộ, đảng viên suy thoái. Các tổ chức và cơ quan chức năng khi nhận được thông tin cần nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm tạo lòng tin trong nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức tốt trong xây dựng Đảng. Công tác tư tưởng, lý luận có vị trí quan trọng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Cần thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho mọi cán bộ, đảng viên. Việc học tập không những nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn là biện pháp để đẩy lùi sự suy thoái. Cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp học tập lý luận chính trị hiện nay. Làm cho nội dung học tập thực sự thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, lấy tấm gương tốt để đẩy lùi cái xấu. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối của Đảng.

Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bố trí cán bộ. Việc bổ nhiệm cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực nhất là ở những vị trí quan trọng càng làm cho sự suy thoái trầm trọng hơn, gây bức xúc trong nội bộ. Cán bộ là gốc của công việc, do vậy việc bổ nhiệm cán bộ phải đủ đức và tài. Do đó, các tổ chức đảng phải làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Làm tốt công tác sàng lọc đội ngũ cán bộ, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn. Chủ động đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị, xử lý nghiêm đúng pháp luật, không để các thế lực lợi dụng vu cáo, công kích chống phá Đảng.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, mọi cán bộ, đảng viên đều phải chấp hành nghiêm pháp luật. Để ngăn chặn, đẩy lùi tận gốc sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ. Sự chặt chẽ, đầy đủ và nghiêm minh của pháp luật là cơ sở cho cán bộ, đảng viên trau dồi đạo đức, lối sống, trực tiếp đẩy lùi sự suy thoái. Cần thường xuyên nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, đảng viên, làm cho họ thực sự là tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm thu nhập và đời sống cho cán bộ, đảng viên. Làm cho cán bộ, đảng viên có đủ điều kiện sống bằng công việc chuyên môn, từ đó tận tâm với công việc, tránh tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận và làm giảm lòng tin với Đảng, nhà nước. Sự suy thoái đang kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới, là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của Đảng và chế độ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp này có ý nghĩa thiết thực để đẩy lùi sự suy thoái hiện nay. Làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn để tiến lên phía trước.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 397, tháng 7 – 2017

Tác giả : TRỊNH THỊ PHƯỢNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *