Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong công tác vận động ở vùng đồng bào theo đạo tin lành trên địa bàn Tây Nguyên

     Lịch sử quá trình du nhập và phát triển của đạo Tin lành vào đồng bào các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên có tính phong phú, đa dạng nhưng cũng hết sức phức tạp. Từ thập niên 90 của TK trước đến nay, đạo Tin lành ở Tây Nguyên có xu hướng phục hồi nhanh trên quy mô rộng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng đạo Tin lành để phá hoại sự nghiệp cách mạng đất nước. Đặc biệt, hiện nay chúng mưu toan thành lập tổ chức “Tin lành Đêga” nhằm dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng, kích động quần chúng tín đồ biểu tình, bạo loạn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối trật tự an ninh chính trị và cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

     Nhận thức đúng vị trí, vai trò của đồng bào có tôn giáo cũng như tính cấp thiết, tầm quan trọng của công tác vận động đồng bào có tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật”. Trước đó, trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng đã chỉ rõ: “Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân… Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào có tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo… Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”… Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của đồng bào các tôn giáo”. Do vậy, thực hiện công tác vận động đồng bào theo đạo Tin lành trên địa bàn Tây Nguyên trong điều kiện mới hiện nay là trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng, của toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong những năm qua, với vai trò là một lực lượng chính trị, lực lượng quân sự quan trọng, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bộ đội địa phương trên địa bàn Tây Nguyên đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, các đoàn thể nhân dân địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào theo đạo Tin lành chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết, giúp đồng bào phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin lành phá hoại sự nghiệp cách mạng đất nước.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò của một số đơn vị bộ đội địa phương trong công tác vận động ở vùng đồng bào theo đạo Tin lành có mặt chưa thể hiện rõ, còn chậm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác; sự phối hợp với các tổ chức, các đoàn thể nhân dân địa phương trong thực hiện mặt công tác này có lúc, có nơi còn lúng túng, cơ chế chưa rõ ràng nên chất lượng chưa cao, hiệu quả chưa thật vững chắc. Do vậy, để phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong công tác vận động ở vùng đồng bào theo đạo Tin lành trên địa bàn Tây Nguyên trong điều kiện mới hiện nay cần chú ý thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

     Một là, thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể nhân dân địa phương trong công tác vận động đồng bào ở vùng theo đạo Tin lành. Đây là nội dung quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng trên địa bàn cùng tham gia thực hiện công tác này. Thực hiện giải pháp này, các đơn vị bộ đội địa phương cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn để chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối, kết hợp hoạt động với các tổ chức, các đoàn thể nhân dân địa phương trong công tác vận động ở vùng đồng bào theo đạo Tin lành. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như: thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động đồng bào theo đạo Tin lành; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng tham gia thực hiện công tác vận động đồng bào theo đạo Tin lành; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các đoàn thể nhân dân địa phương tham gia công tác vận động đồng bào theo đạo Tin lành.

     Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động đồng bào ở vùng theo đạo Tin lành. Chất lượng thực hiện công tác vận động đồng bào theo đạo Tin lành của bộ đội địa phương trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp. Do vậy, để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của bộ đội địa phương với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động tôn giáo Tin lành trên địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ các chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Tin lành hoạt động đúng đường hướng hành đạo, đúng tôn chỉ, mục đích của đạo là: “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc và dân tộc”, tạo điều kiện cho đồng bào có cuộc sống thực sự vừa “thong dong về phần đạo”, vừa “chu tất về phần đời”, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Theo đó, việc đổi mới nội dung, hình thức vận động đồng bào cần tập trung tăng cường tính giáo dục, thuyết phục, lấy đổi mới nội dung làm trọng tâm, đổi mới phương pháp làm khâu then chốt.

     Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động giúp đỡ, hướng dẫn đồng bào theo đạo Tin lành phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng thì đây là giải pháp quan trọng, có sức tác động mạnh mẽ, góp phần trực tiếp vào cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào theo đạo Tin lành trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay. Thực hiện tốt giải pháp này một mặt giúp đồng bào theo đạo Tin lành ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin của họ vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Mặt khác, nó thiết thực góp phần tăng cường đoàn kết quân – dân, tăng cường tiềm lực kinh tế quân sự, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

     Để làm tốt mặt công tác này, các đơn vị bộ đội địa phương cần chủ động điều tra, khảo sát nắm chắc thực trạng tình hình đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào theo đạo Tin lành trên địa bàn để có biện pháp tham gia giúp đỡ và tham mưu cho chính quyền địa phương một cách hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình những kiến thức về kinh tế, khoa học, kỹ thuật mà đồng bào đang cần để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Từ đó, thông qua hình thức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận mà phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong hướng dẫn đồng bào theo đạo Tin lành phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

     Bốn là, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin lành phá hoại sự nghiệp cách mạng đất nước. Hiện nay, các thế lực thù địch với cách mạng nước ta đang đẩy mạnh hoạt động hướng vào phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên địa bàn Tây Nguyên, chúng đã và đang đẩy mạnh hoạt động lợi dụng đạo Tin lành để mê hoặc, kích động chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Kinh – Thượng, mua chuộc, lôi kéo đồng bào theo đạo Tin lành tham gia vào các hoạt động trái pháp luật… Do vậy, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động của các thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin lành phá hoại sự nghiệp cách mạng đất nước, giữ vững an ninh trên địa bàn trong tình hình mới là vấn đề hết sức cấp thiết.

     Bên cạnh những nội dung trên, trong điều kiện mới hiện nay, cần đặc biệt chú ý giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người trong vùng đồng bào theo đạo Tin lành, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Thực hiện điều này, các đơn vị bộ đội địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào theo đạo Tin lành trên địa bàn đóng quân để tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết căn cơ những vướng mắc, vấn đề bức xúc nổi lên trong quần chúng tín đồ đạo Tin lành, nhất là những vấn đề liên quan đến vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự; kịp thời phát hiện các dấu hiệu quần chúng tụ tập, chuẩn bị tổ chức khiếu kiện đông người cũng như xác định rõ nguyên nhân vụ việc để phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, các đoàn thể nhân dân địa phương xác định các biện pháp ngăn chặn, giải quyết nhanh gọn, đúng, trúng, hiệu quả. Đồng thời, cần quán triệt quan điểm nhất quán khi tham gia giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, kể cả trường hợp dẫn đến xung đột là vẫn phải lấy vận động chính trị làm chủ yếu. Cần thực hiện tốt nguyên tắc không đối đầu, không gò ép và không dùng các biện pháp thô bạo với quần chúng tín đồ, không để mâu thuẫn giữa các tín đồ trở thành xung đột dân tộc, tôn giáo hoặc tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp.

     Trong quá trình thực hiện công tác vận động đồng bào theo đạo Tin lành, điều quan trọng cốt lõi là quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác vận động đồng bào có tôn giáo nói chung và đồng bào theo đạo Tin lành nói riêng cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, giúp họ xác định đúng thái độ, động cơ, xây dựng ý thức trách nhiệm và phát huy tốt tính năng động chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả công tác cao nhất.

_____________     

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hà Nội, 2013.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.

4. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 1, Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hêghen. Lời nói đầu (1844), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

5. Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, ngày 04-02-2005 về một số công tác đối với đạo Tin Lành, Hà Nội, 2005.

Tác giả: Hoàng Ngọc Sơn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 419, tháng 5-2019

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *