Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” . Hiện nay, Đảng ta cũng chỉ rõ: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc… Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc” . Với tư cách là một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (sau đây gọi tắt là Đoàn) là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng. Đoàn kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng… Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ;… là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta chỉ rõ: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Với tư cách là một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, Đoàn có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Vai trò của Đoàn trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống có nội hàm rất đa dạng, có thể khái quát trên ba phương diện chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, Đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đạo đức, lối sống. Đoàn tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống và phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Tích cực triển khai theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực hành vi, lối sống, ứng xử trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Đoàn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; 4 đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022;… góp phần định hình giá trị đạo đức, lối sống trong thanh niên. Đoàn đã đề cập và chỉ ra phương hướng giải quyết những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm; xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, nhất là trong nội bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, Đoàn đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị như “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”…; tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – “Ánh sáng soi đường”, “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”,… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với quan điểm “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” , phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai có nề nếp nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; thực hiện có hiệu quả Kết luận 138-KL/TWĐTN ngày 31-11-2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khoá IX) về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Triển khai có hiệu quả các hoạt động “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, diễn đàn “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cho cấp ủy đảng, chính quyền.

Thứ ba, Đoàn đã tích cực trực tiếp đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Đoàn luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, đấu tranh trực diện, không khoan nhượng những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên, thanh niên. Xây dựng hệ thống lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử thù địch, phản động, cơ hội và bất mãn chính trị lợi dụng sự suy thoái về đạo đức, lối sống để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”, Đoàn trở thành lực lượng quan trọng, năng động trong tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, đáp trả nhanh nhạy, kịp thời; là diễn đàn huy động đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Thường xuyên làm tốt công tác định hướng, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống,… bảo đảm tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Thực trạng phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống ở nước ta

Trong suốt 90 năm xây dựng và phát triển (26/3/1931 – 26/3/2021), được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Hiện nay, thanh niên Việt Nam (16 – 30 tuổi) có trên 23,6 triệu, chiếm 25,2% dân số cả nước”. Trong giai đoạn cách mạng mới, trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng khởi nghiệp sáng tạo, Đoàn đã tổ chức, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát triển, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, đặc biệt là từ khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương, Đoàn đã từng bước thể hiện vai trò quan trọng trong phát hiện, đấu tranh, lên án nhiều hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, nâng cao hiệu quả phản biện xã hội; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai trong toàn Đoàn góp phần tiếp tục định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn đã phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh,… phát huy hiệu quả trong giáo dục lòng yêu nước, định hướng giá trị đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi”. Đã và đang xuất hiện lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên, trên phương diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đoàn nói chung và trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống nói riêng, Đoàn vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa thật sự tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Công tác Đoàn có thời điểm chưa thực sự chủ động, nhạy bén, sắc sảo, kịp thời, chưa có nhiều hoạt động có chiều sâu về lý luận và thực tiễn để đấu tranh trực diện với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tính định hướng và sức lan tỏa chưa cao. “Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên; khả năng chi phối và ảnh hưởng của Đoàn, Hội trong thanh niên chưa sâu rộng”. Thậm chí, còn có biểu hiện cán bộ, đoàn viên, thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, suy thoái về đạo đức, lối sống. “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế, yếu kém… Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta”.

Một số giải pháp phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống ở nước ta hiện nay

Hiện nay, “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội tiếp tục triệt để lợi dụng những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để bóp méo, bịa đặt, chống phá sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của nước ta. Để phát huy vai trò của Đoàn trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống hiện nay cần tiến hành đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên về đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về mức độ nguy hại, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Nâng cao khả năng “miễn dịch” của mỗi tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trước sự tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng những tiêu cực trong đời sống xã hội. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, không thể hiện rõ lập trường, quan điểm trước những hành vi tiêu cực, hoặc thờ ơ, không dám đấu tranh với sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực, kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng. Coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên
Ảnh: S.T

Hai là, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên tham gia đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các đối tượng thanh niên. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, mà trọng tâm là tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương trọng trách công việc trong thời kỳ mới.

Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, nhất là ở cơ sở. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Tổ chức để cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và chỉnh đốn Đảng. “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa,… để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ” .

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Đề cao việc phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,… trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên như “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”,… “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”. Đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên.

Chú trọng xây dựng “12 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: 1. Có lý tưởng cách mạng; 2. Bản lĩnh vững vàng; 3. Giàu lòng yêu nước; 4. Đạo đức trong sáng; 5. Lối sống văn hóa; 6. Tuân thủ pháp luật; 7. Tiên phong hành động; 8. Sáng tạo không ngừng; 9. Học tập liên tục; 10. Có sức khỏe tốt; 11. Kỹ năng phù hợp; 12. Khát vọng vươn lên”. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú ý phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Thường xuyên chăm lo, đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Đoàn viên, thanh niên cần tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng, chống có hiệu quả suy thoái về đạo đức, lối sống.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp. Chủ động thực hiện nhiệm vụ thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và triển khai, thực hiện chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội khác trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Lựa chọn vấn đề cấp thiết, có tính thời sự trong thực hiện quy chế phản biện, giám sát xã hội của Đoàn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nội dung liên quan đến phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh thiếu niên về các vấn đề chính trị, xã hội; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống.

“Tăng cường phối hợp giữa giám sát của Đảng với giám sát của Nhà nước và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra,… Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên internet, mạng xã hội kết hợp chặt chẽ với hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Xây dựng, tuyên dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, lấy gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Kiên trì tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

 

_______________

Tài liệu tham khảo:

 – Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

– Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

– Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”

– Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

– Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022.

 

Tác giả: Nguyễn Quang Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 456, tháng 3-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *