Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải xây dựng được hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc chiều 24-11.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận hội nghị Văn hóa toàn quốc – Ảnh: Tuấn Minh

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là Hội nghị mà không chỉ những người làm trong lĩnh vực văn hóa, mà toàn Đảng, toàn dân đều mong đợi, nhằm đánh giá đúng những gì chúng ta đã đạt được, nêu những bất cập, thiếu sót, để chúng ta thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động, để chấn hưng văn hóa.

“Căn cứ vào quan điểm và các nội dung nêu trên, chúng ta nhận thấy nhu cầu bức thiết phải xây dựng được hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta, là khát vọng chính đáng thay đổi toàn diện đời sống xã hội và vị thế của đất nước. Hệ giá trị đó cần được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy hệ giá trị truyền thống đã từng được thử thách và khẳng định qua lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời tiếp thu các giá trị tinh hoa của nhân loại”- Phó Thủ tướng nói.

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: Tuấn Minh

 

Phó Thủ tướng đã hệ thống lại các giá trị đó gồm:

Một là, yêu nước với tinh thần tự tôn dân tộc, nhất thiết không chấp nhận tụt hậu. Phải coi tụt hậu là kẻ thù chung của dân tộc, để mỗi người Việt Nam dù ở đâu, dù làm việc gì cũng phải mài sắc ý chí phấn đấu, lao động “vì một Việt Nam phát triển hùng cường”, không bị tụt hậu.

Hai là, nhân ái, trọng nghĩa tình, trọng đạo lý. Đó chính là những phẩm chất đặc hữu, có tính truyền thống của người Việt Nam đã được lịch sử kiểm chứng. Những phẩm chất này là tài sản vô giá cần phát huy trong thời đại ngày nay. Trọng đạo lý cũng bao hàm nghĩa thượng tôn pháp luật. Vận động và bắt buộc (tuân thủ pháp luật) luôn là hai mặt đồng hành. Một mặt cần tiến hành thường xuyên, liên tục vận động, nhân rộng những yếu tố tích cực, tôn vinh những giá trị chân, thiện, mỹ, hướng tới những hiệu ứng xã hội tích cực, bền vững. Mặt khác, cần xây dựng và thực thi các quy định có tính bắt buộc trong mọi lĩnh vực, trên nguyên tắc “người dân được làm tất cả những việc pháp luật không cấm”.

Ba là, “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy của Bác là chân lý và cũng phản ánh tinh thần cố kết cộng đồng có tính truyền thống của người Việt Nam trong đấu tranh giữ nước. Bởi vậy cần cụ thể hóa, hiện đại hóa tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng thành tinh thần và hình thành năng lực hợp tác trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh có trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước.

Bốn là, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần. Không thể có một đất nước hùng mạnh dựa trên những công dân yếu kém, ốm yếu. Ai cũng cần rèn luyện. Người ốm yếu cố gắng rèn luyện để đỡ bệnh, người khỏe rèn luyện để duy trì sức khỏe, để khỏe hơn. Mạnh mẽ về tinh thần bao hàm ý chí phấn đầu, nỗ lực vươn lên, tinh thần cầu thị, cầu tiến bộ cho mình, cho đất nước. Sức mạnh nội sinh của một dân tộc không phải là những điều mặc định và bất biến mà phải tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường và cùng với đó là năng lực tiếp thu các giá trị văn hóa tốt đẹp của bên ngoài, của thời đại.

Năm là, cần cù, sáng tạo, trung thực. Cần cù, sáng tạo khi nào cũng cần, ngày nay càng cần. Trong thời đại ngày nay, đặc biệt cần cổ vũ “sáng tạo”, cổ vũ cái mới, tạo môi trường để mọi năng khiếu, tài năng được bừng nở. Điều này đặc biệt quan trọng với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức. Trung thực, phẩm chất quan trọng bậc nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính; đặc biệt khi giả dối đang là căn bệnh trầm kha rất dễ nhận thấy ở hầu hết mọi nơi, mọi lúc…

Đồng tình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng một lần nữa khẳng định rằng, chưa bao giờ đất nước ta có tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay. Các nghị quyết của Đảng về văn hóa đã rất đầy đủ, “không thiếu bất cứ điều gì” để ưu tiên phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển văn hóa cũng đã có, vì vậy Phó Thủ tướng cho rằng chỉ cần làm đủ những điều như Bác Hồ dạy thôi cũng đủ để chấn hưng, phát triển văn hóa. Ngành Văn hóa phải thực hiện tốt chiến lược này, góp phần khơi dậy khát vọng trong toàn dân tộc về dựng xây đất nước giàu mạnh, hạnh phúc.

VÂN ANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *