Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch


Ngày 31-12-2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch.

Theo đó, thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch gồm: nội dung chế độ báo cáo thống kê; lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Thông tư áp dụng cho các Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch (Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; Tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn phục vụ khách du lịch); Sở VHTTDL; Sở Du lịch; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chế độ báo cáo thống kê căn cứ theo các biểu mẫu báo cáo nhằm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê lĩnh vực du lịch thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Định kỳ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi báo cáo về các Sở VHTTDL hoặc Sở Du lịch báo cáo tháng vào ngày 20 tháng sau tháng báo cáo; báo cáo năm vào ngày 20-2 năm sau; Báo cáo đột xuất được thực hiện phục vụ các yêu cầu về quản lý nhà nước của ngành.

Việc gửi, nhận báo cáo được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê du lịch do Tổng cục Du lịch quản lý và được xác thực bằng tài khoản đã đăng ký trên phần mềm tại địa chỉ http://thongke.tourism.vn. Trường hợp không gửi được báo cáo trên phần mềm này, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi theo các phương thức sau: gửi tệp dữ liệu qua hệ thống thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác của cơ quan nhận báo cáo; gửi văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp báo cáo.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch có trách nhiệm: Chủ động thu thập, thống kê số liệu đối với các chỉ tiêu được quy định tại biểu mẫu báo cáo; Xây dựng báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác về nội dung và gửi báo cáo đúng thời hạn theo kỳ báo cáo.

Trách nhiệm của Sở VHTTDL; Sở Du lịch: Tổng hợp thông tin theo báo cáo thống kê của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch; xây dựng báo cáo thống kê gửi Tổng cục Du lịch. Trường hợp Sở VHTTDL, Sở Du lịch đã triển khai xây dựng và thực hiện việc báo cáo thống kê du lịch bằng phần mềm riêng thì thực hiện liên kết, tích hợp với Hệ thống phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch do Tổng cục Du lịch quản lý; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2022; Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ VHTTDL (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính hoặc Tổng cục Du lịch) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31-12-2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép hết hiệu lực.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *