Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025


Ngày 8-12-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Trong đó đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, khu phố; Người lao động giúp việc gia đình; Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH; Người tham gia khác; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.

Về mức, hỗ trợ tăng thêm tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 ngoài tỷ lệ phần trăm đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, cụ thể: Hỗ trợ tăng thêm 10% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hỗ trợ tăng thêm 5% đối với các đối tượng khác.

Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 37,2 tỷ đồng, bao gồm: Hỗ trợ 10% BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 5,5 tỷ đồng; Hỗ trợ 5% BHXH tự nguyện đối tượng khác: 31,7 tỷ đồng. Hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của từng đối tượng từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2025.

PHƯƠNG THÚY

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *