Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch


Ngày 30-11-2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15-12-2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Theo đó, Thông tư sửa đổi một số điều khoản sau:

Sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 6: “a) Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật”. Cụ thể ở đây sửa đổi thời hạn xử lý hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xuống còn “30 ngày” so với “60 ngày” tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7: “1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành”. Cụ thể ở đây sửa đổi, bổ sung thời hạn xử lý trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 36 Luật Du lịch xuống còn “05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra” so với “15 ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra” tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30-11-2021.

Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đang thực hiện thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được áp dụng thời hạn theo quy định tại Thông tư này để tiếp tục giải quyết.

VĂN CHÍNH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *