Thành lập Tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Ngày 28-12-2021, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1733/QĐ-BHXH về việc thành lập Tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp luật trong lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam (Tổ công tác). Theo đó, Tổ công tác gồm 16 thành viên, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, rà soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định tại các Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam, đặc biệt là các quy định tại Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Thanh tra, đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời báo cáo Tổng Giám đốc việc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam.

Tổ Công tác làm nhiệm vụ theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Tổ trưởng tổ công tác được sử dụng con dấu của BHXH Việt Nam, thành viên Tổ công tác sử dụng con dấu của đơn vị (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác; Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Giao Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực, giúp việc Tổ công tác…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *