Thành quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ mãi mãi không bao giờ phai trong ký ưc của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là biểu tượng tuyệt đẹp của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của tinh thần chiến đấu bền bỉ, kiên cường vì chân lý: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên dinh Độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng thời cũng cắm một mốc son chói lọi cho cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta, một cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm (từ tháng 7/1954 đến tháng 5/1975), giải phóng miền Nam, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta. Có được thắng lợi vĩ đại ấy, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã chứng minh sức mạnh của đường lối chiến tranh chính nghĩa, năng lực lãnh đạo của Đảng – nhân tố tạo nên sự hội tụ sức mạnh dân tộc và thời đại, quốc gia và quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh bại chiến tranh xâm lược quy mô lớn, dài ngày nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thắng lợi này tạo ra điều kiện bước ngoặt cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng nhân dân thế giới loại trừ “một tội ác chống nhân loại” (1).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới” (2).

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta những bài học lịch sử giá trị, trong đó có bài học về sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một chính sách đúng đắn, sáng tạo và cũng là một thành công lớn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sách đó thể hiện sự thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

46 năm toàn thắng và thống nhất, 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn: Kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của chúng ta đã trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia, dân tộc học tập, noi theo.

Tháng 4 năm 1975 cả dân tộc hành quân vào tuyến lửa ghi dấu chiến công. Âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ, khí thế quyết chiến, quyết thắng, năm nào như còn thể hiện qua những câu thơ “Quét Huế-Thừa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng/ Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên? Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nhà Trang” (Tố Hữu). Tiến về Sài Gòn, giải phóng Miền Nam, “Lời Bác dặn đã hoàn thành trọn vẹn/Giờ này đây Bác ngủ hẳn yên lòng/Trời hôm nay, trong sáng, đẹp vô cùng…” (Lê Đức Thọ).

46 năm đã trôi qua, những thời khắc thiêng liêng của ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn hiển hiện nóng hổi, xao động lòng người. Với tinh thần kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử; 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021); 131 ngày sinh của Bác Hồ và tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng ta hãy chung sức, chung lòng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để trở thành sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, tiếp tục khẳng định: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh” (3). Một lần nữa chúng ta có quyền tự hào rằng: “Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

_______________

1. Chiến tranh Việt Nam-nhìn từ phía bên kia, Nxb Dân trí, Hà Nội, 2010, tr.225.

2. Tạp chí Cộng sản, số 4-2000.

3. Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tạp chí Cộng sản, số 959 (2-2021), tr.25.

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *