THỎA THUẬN CHỦ TRƯƠNG LẬP DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH BIA CHÙA KÊNH

         Ngày 14-8-2015, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3377/BVHTTDLDSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích bia chùa Kênh thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa: thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích bia chùa Kênh bằng nguồn vốn của tỉnh và huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện. Nội dung dự án cần được Bộ VHTTDL thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. Đối với hạng mục nhà tạm đã được xây dựng tại di tích (là hạng mục có diện tích trên 300m2) khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh đề xuất phương án xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 375, tháng 9-2015

Tác giả : PHƯƠNG THU

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *