Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố


Ngày 28-9-2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Văn hóa thuộc Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh); Thiết chế văn hóa; thiết chế văn hóa, thể thao thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các thiết chế văn hóa, thể thao khác được áp dụng quy định tại Thông tư này, các quy định của Đảng và của pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VHTTDL hoặc Sở VHTT (sau đây gọi là Sở) có chức năng: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước; Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn:

Phục vụ quản lý nhà nước: Xây dựng kế hoạch công tác; định mức hoạt động; nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hàng năm hoặc giai đoạn; tổ chức; tập huấn, bồi dưỡng; sáng tác; phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật; xây dựng, thực hiện các mô hình hoạt động mẫu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật…

Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật…

Nhiệm vụ, quyền hạn khác: hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế; quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;…

Ngoài ra Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh có thể thực hiện bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn sau: phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn…

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc theo quy định; các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: phòng Hành chính, Tổng hợp và các phòng, đoàn, đội để triển khai thực hiện công việc theo các nhóm nhiệm vụ sau: nghiệp vụ văn hóa; cổ động trực quan, triển lãm; tuyên truyền lưu động; nghệ thuật biểu diễn (trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật); chiếu phim (trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực điện ảnh); nhiệm vụ chuyên môn khác.

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28-8-2009 của Bộ VHTTDL, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-11-2021.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *