Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL


Ngày 6-10-2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL (Hệ thống) là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành VHTTDL nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành VHTTDL; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngành VHTTDL của các tổ chức, cá nhân.

Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL quy định tại Phụ lục I. Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư nhằm áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Sở VHTTDL; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; các cơ quan đơn vị khác có liên quan.

Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống; Công bố thông tin thống kê theo quy định tại Điều 48 của Luật Thống kê và các quy định về chế độ bảo mật thông tin của ngành VHTTDL; Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ Hệ thống; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống theo quy định… Các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống; Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *