Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 1-6-2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2021.

Theo đó, Thông tư bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 5-7-2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan. Cụ thể:

1. Thời hạn giám định tối đa là 3 tháng tính theo quy định tại khoản 1, Điều 26a, Luật Giám định tư pháp được bổ sung theo quy định tại khoản 16, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

2. Thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Người trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn giám định với tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định trước khi trưng cầu giám định nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 và 2 Điều này;

4. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở để cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Tác giả: Ngô Huyền

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *