Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự phát triển của internet, các mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nền tảng tư tưởng của Đảng có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam không chỉ trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn soi sáng con đường phát triển của đất nước trong cả hiện tại và tương lai. Ngay từ khi ra đời (năm 1930), Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), Đảng đã bổ sung thêm tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng đó. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và nhiều văn kiện các đại hội Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện trên mạng internet và một số ấn phẩm in, phát tán những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cho nên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ tất yếu của chúng ta. Đây thực sự là một cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Trong những năm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh và yêu cầu mới, phức tạp và quyết liệt hơn. Đặc biệt, từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước cùng với những người bất mãn với chế độ đã không ngừng xuyên tạc, công kích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán cương lĩnh, đường lối của Đảng một cách rất thâm độc. Gần đây, khi Đảng, Nhà nước ta chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng và xã hội, các thế lực thù địch đã sử dụng mọi biện pháp, thủ đoạn để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để làm dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong nhân dân, kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Vậy tại sao chúng ta cần thiết phải bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin? Vì đây là một học thuyết mang bản chất cách mạng và khoa học, nó không phải giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động. Đối với cách mạng Việt Nam, vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được khẳng định qua 90 năm qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác -Lênin với tình hình thực tế của nước ta, cho nên đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác”. Theo Người: “Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”. Chính Hồ Chí Minh đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để nghiên cứu thực tiễn và tìm ra con đường cách mạng Việt Nam, vượt lên trước những nhà yêu nước đương thời, khắc phục được sự khủng hoảng về con đường tiến lên của dân tộc Việt Nam. Nhờ vậy, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực tiễn đã chứng minh, nhờ kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Cũng chính quá trình này, đã giúp Đảng ta tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35-NQ/TW). Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Nghị quyết cũng chỉ ra rằng: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”. Nghị quyết đề ra bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, các bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 nhằm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm các sai trái, thù địch; bước đầu kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên internet, mạng xã hội. Cùng với đó, các cơ quan báo chí như: Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam…, đã có nhiều loạt bài chính luận có tính đấu tranh cao, hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” . Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hội nghị nhấn mạnh: “Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động luôn có những chiêu thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, sự phát triển của internet, các mạng xã hội, bên cạnh đem lại các giá trị tích cực cho con người thì cũng xuất hiện những thông tin giả, xấu, xuyên tạc, bóp méo sự thật… Thế nhưng, những thông tin này thường có tác động nhanh, “lây lan mạnh”đã gây ra những tác động xấu tới nền tảng tư tưởng của Đảng và những giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc. Trong khi đó, trong đội ngũ chúng ta lại có hiện tượng bàng quan, né tránh, thấy sai không dám đấu tranh. Mặc dù, chúng ta đã có Luật An ninh mạng, nhưng đến nay việc ban hành các văn bản hướng dẫn còn thiếu, chưa đồng bộ; công tác đấu tranh, xử lý đối với các hành vi đưa tin giả, xuyên tạc sự thật vẫn còn khó khăn. Mặt khác, vẫn còn bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng khi đăng tải thông tin, phát biểu trên mạng xã hội một cách thiển cận, thiếu chính xác, thậm chí mang tính chất phản động… Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn họ phát tán các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Bởi, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mà còn góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Một số giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW.

Thứ hai, tăng cường gắn kết hơn nữa giữa việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận bảo đảm tính khoa học, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng lấy gương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục, tạo hiệu ứng tích cực, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Xử lý nghiêm các vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đồng thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương đạo đức để tạo ảnh hưởng lan tỏa trong Đảng và xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, bài bản, đi vào chiều sâu của cuộc sống.

Cầu truyền hình “Nguồn sáng dẫn đường” tại Bến Nhà Rồng dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thứ tư, tổ chức tốt cuộc đấu tranh vạch trần những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên nhận rõ mục tiêu sâu xa của các quan điểm sai trái. Trên cơ sở đó, nâng cao khả năng “tự miễn dịch” trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc bản chất, vai trò, ý nghĩa, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, cần chống lại các khuynh hướng đem đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin, hòng phủ nhận vai trò của cả chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Thứ năm, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị – xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội. Mặt khác, mỗi cơ quan, đơn vị cần duy trì tốt chuyên trang “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã hội.

Thứ sáu, tăng cường trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng lý luận Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; bảo đảm việc học tập các bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tiến hành một cách thực chất, để người học nắm được những nguyên lý cơ bản của Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị – xã hội diễn ra trong đời sống hiện thực. Mặt khác, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động…, làm nguy hại an ninh quốc gia.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Hòa

Nguồn: Tạp chí VHNT số 438, tháng 9-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *