Tiếp tục triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Trong giai đoạn 2017-2020, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ) và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hiện thực hóa được các mục tiêu đặt ra tại Đề án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26-5-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Đề án, ngày 3-6-2021, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1820/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục phối hợp, triển khai Đề án thông qua việc xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 với các nội dung trọng tâm: Xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; Xây dựng môi trường đọc thuận tiện trên cơ sở kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện, nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng; Đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng đặc biệt gắn với chuyển đổi số; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho thư viện và phát triển văn hóa đọc.

Để thuận lợi trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực Đề án, Bộ VHTTDL đã đề nghị các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh/ thành phân công 1 tổ chức trực thuộc làm đầu mối triển khai thực hiện Đề án, định kỳ hằng năm có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *