“Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chủ tịch là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ quan trọng đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. Trong những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã phát huy sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Để việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận nêu rõ trong thời gian tới đây cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2003-2021); nội dung các chuyên đề, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2003-2020). Đây là tài liệu có giá trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hệ thống, khái quát những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; trên cơ sở đó chủ động học tập và làm theo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Người đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; là động lực, cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Đó cũng là những hành động để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *