Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026


Ngày 9-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị – Ảnh: Tuấn Minh

 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo tóm tắt công tác VHTTDL giai đoạn 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Bộ trưởng nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, khi đánh giá về lĩnh vực VHTTDL, đã khẳng định: Trong những năm qua, dù phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn nhưng Ngành Văn hóa luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển văn hóa thời kỳ này đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng đã khái quát lại 6 lĩnh vực lớn, cụ thể: 1. Tổng thể của văn hóa Việt Nam không bị đứt đoạn mà tiếp tục phát triển một cách toàn diện và sâu sắc. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, lối sống là lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực; 2. Chính sách pháp luật về văn hóa tiếp tục được hoàn thiện để tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia sáng tạo với tư cách là chủ thể văn hóa; 3. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm; 4. Tổ chức tốt chiến lược văn hóa đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua đó làm tốt hơn nhiệm vụ thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới; 5. Thể dục, thể thao cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2019-2020, số lượng HCV của Việt Nam khi tham gia các đấu trường quốc tế tăng gấp đôi so với năm 2015. Bóng đá đã có nhiều khởi sắc, giành nhiều thành tích cao trong châu lục; lần đầu tiên chúng ta đã vào vòng loại thứ ba World cup 2022, đại diện cho khu vực châu Á. Thể thao đã góp phần thực hiện chức năng phát triển thể lực, xây dựng con người cường tráng, khỏe mạnh giống như Bác Hồ đã nói “Dân cường, nước thịnh”; 6. Du lịch Việt Nam có bước phát triển rõ rệt, đạt được những thành quả quan trọng, tiệm cận với Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thông qua hoạt động du lịch, giúp quảng bá đất nước, con người Việt Nam.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Trong những lúc khó khăn, đặc biệt khi đất nước gặp thiên tai, hỏa hoạn những giá trị văn hóa của dân tộc lại được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ; lòng yêu nước, tương thân tương ái mang đậm bản sắc dân tộc lại càng sáng tỏ. Cả dân tộc đã kết thành một khối thống nhất về ý chí và hành động. “Văn hóa đang thực sự trở thành một nền tảng vững chắc của xã hội. Các chuyển hướng về hoạt động của văn hóa đã tạo nên một vắc xin tinh thần trong phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian qua”- Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn của Ngành, như: xuất hiện biểu hiện lệch chuẩn trong hưởng thụ văn hóa; đạo đức xã hội, quy tắc ứng xử, văn minh công cộng… còn bất cập, hạn chế. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa cao. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng chưa thật sự đi vào chiều sâu; đời sống văn hóa ở một số nơi còn đơn điệu, chênh lệch; môi trường văn hóa thiếu lành mạnh; việc quy hoạch, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ chưa được quan tâm đúng mức; phong trào thể dục, thể thao chưa thực sự sâu rộng, nhất là vùng nông thôn, miền núi và các khu công nghiệp. hiệu quả phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch thiếu đặc sắc, hấp dẫn…

Một trong những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là do Bộ vẫn còn khó khăn, lúng túng khi kiến tạo ra một hệ sinh thái văn hóa để toàn dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ văn hóa. Bên cạnh đó, chức năng quản lý nhà nước về văn hóa chưa được đề cao… Đầu tư cho văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở cả trung ương và địa phương chưa tương xứng với vai trò, vị trí của ngành trong điều kiện phát triển chung của đất nước…

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại hội nghị – Ảnh: Tuấn Minh

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, về văn hóa gia đình, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo; phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ…

Về thể dục thể thao, có chính sách và cơ chế phù hợp để bồi dưỡng và phát triển tài năng, đưa thể thao Việt Nam đạt vị trí cao trong khu vực, từng bước tiếp cận thành tích châu lục và thế giới ở những bộ môn phù hợp với thể trạng tầm vóc người Việt Nam…

Về du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương những thành tích đạt được của của Bộ VHTTDL trong thời gian qua và đề nghị khắc phục các mặt còn hạn chế  . Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật khác như: Việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa được quan tâm và triển khai sâu rộng. Công tác xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt được những kết quả quan trọng, nhằm tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bức tranh tổng thể của văn học nghệ thuật đã mang lại những sắc thái mới, đa dạng và năng động hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị – Ảnh: Tuấn Minh

 

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, Bộ VHTTDL đã nỗ lực triển khai nhiều công việc gắn sát với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực xây dựng và phát huy giá trị sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam… Đồng thời, phối hợp khá tốt với các cấp, các ngành, luôn bám sát, chia sẻ, đồng hành với Ban Tuyên giáo Trung ương để đưa các nội dung của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào đời sống; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để giải quyết các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm và nổi cộm trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đặt ra một số yêu cầu, nội dung quan trọng mà Bộ VHTTDL cần tập trung: triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thông qua công tác quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gắn với việc gìn giữ và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện… Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL phối hợp công tác có hiệu quả hơn nữa với từng công việc cụ thể theo chương trình để triển khai thắng lợi các nội dung đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026 – Ảnh: Tuấn Minh

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026.

 

 

Chương trình phối hợp giữa giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2026 nhằm: 1.Thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch. 2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành VHTTDL.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tuyên giáo và ngành VHTTDL bằng các chương trình phối hợp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.4. Tăng hàm lượng thông tin về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong tổng thể thông tin chung, góp phần xây dựng diện mạo truyền thông giàu tính nhân văn, văn hóa, giáo dục trên các phương tiện truyền thông chính thức.

 

 

NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *