Triển lãm tư liệu Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 20-1, Thư viện quốc gia Việt Nam đã tổ chức Triển lãm tư liệu Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 700 tư liệu được trưng bày theo 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước; Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước giàu đẹp, văn minh. Thông qua các tư liệu được trưng bày tại triển lãm, mỗi bạn đọc, cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm tự hào về Đảng quang vinh, từ đó nỗ lực xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Tác giả: H.M

Nguồn: Tạp chí VHNT số 428, tháng 2-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *