Trưng bày học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 110 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2021); 15 năm thực hiện Chỉ thị số  06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 10 năm thực hiện Chỉ thị số  03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 18-5-2021, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức giới thiệu trưng bày Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung trưng bày được thể hiện qua hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và được chia làm 3 phần. Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực với 170 bức ảnh tư liệu quý. Phần II: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hơn 70 bức ảnh tài liệu, thời sự. Phần III: Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh với 60 bức ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích.

Qua buổi trưng bày, chúng ta càng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới “là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta”. Buổi trưng bày góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, là di sản tinh thần to lớn của Đảng và Nhân dân ta, mãi mãi soi đường cho đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tác giả: Liên Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 464, tháng 6-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *